En dom meddelad av tingsrätten kan överklagas till hovrätten av den som dömts, av brottsoffret (målsäganden) samt av åklagaren. Överklagandet skall vara skriftligt och skall ha inkommit till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. Av domen går det att utläsa sista dag för överklagande samt hur man gör när man vill överklaga.

Tingsrätten skickar sedan överklagandet och alla handlingar i målet till hovrätten som gör en förnyad prövning.

Prövningstillstånd kan i vissa fall krävas för att hovrätten skall pröva målet på nytt i sin helhet. Huruvida det krävs prövningstillstånd eller ej framgår av tingsrättens dom. En jurist vid hovrätten sätter sig in i ärendet och redovisar sedan detta muntligt för tre domare som avgör om prövningstillstånd skall ges.

För det fall att du önskar överklaga ett brottmål är du välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå. Vi hjälper dig som är dömd i tingsrätten att överklaga domen. Vi hjälper även dig som är brottsoffer att överklaga tingsrättens dom. Tveka inte att kontakta våra jurister och advokater för det fall att du har frågor rörande att överklaga ett brottmål.

Om du har parkerat din bil och sedan upptäcker en skada på bilen, som du själv inte orsakat, och det framgår tydligt att ett okänt fordon kört på din bil är skadan en parkeringsskada. Skulle din bil blivit utsatt för skadegörelse eller blivit repad på grund av en cykel eller liknande är skadan inte en parkeringsskada. Som ägare till bilen bör du göra en polisanmälan samt en skadeanmälan till din bilförsäkring. En skadebesiktning av bilen kan då bli aktuell.

När du råkar ut för en parkeringsskada kan det bli aktuellt med ersättning från Trafikförsäkringsföreningen (TTF) enligt trafikskadelagen. Ersättning från Trafikförsäkringsföreningen blir endast aktuell om skadan orsakats av ett okänt fordon när bilen var parkerad.

Viktiga saker du bör tänka på vid en parkeringsskada:

-  Ta bilder på skadan, gärna på plats samt omgivningen.
-  Ange var och hur du parkerade din bil samt beskriv skadan. Exempelvis fickparkering i backe, Hvitfeldtsgatan 8, Göteborg. Skada på vänster sida, bak.
-  Fanns det några vittnen som såg skadan eller hade du någon medpassagerare som kan intyga att bilen var skadefri innan du parkerade den?

Ditt försäkringsbolag ska bedöma skadan utifrån trafikskadelagen. Skulle du inte vara nöjd med försäkringsbolagets handläggning av skadan kan vi på Bergström Melin Advokatbyrå hjälpa dig med att begära en omprövning av ärendet. Ändrar inte försäkringsbolaget sin bedömning kan vi därefter hjälpa dig att få skadan prövad av Trafikförsäkringsföreningen.

Upplåter Du Din lägenhet till någon som använder hela lägenheten själv anses lägenheten vara uthyrd i andra hand. För att hyra ut en lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Ska Du endast hyra ut ett rum, det vill säga ha en inneboende, krävs inte hyresvärdens samtycke.

Hyresvärdens samtycke:
Hyr Du ut lägenheten utan hyresvärdens samtycke hyrs lägenheten ut olovligen.

Den som hyr ut lägenheten i andra hand, anses vara hyresvärd mot den som hyr, det vill säga andrahandshyresgästen. Dock har Du som hyr ut Din lägenhet i andra hand ansvar för lägenheten och står till svars mot Din hyresvärd.

Konsekvenser som kan uppstå för dig som hyr ut:
Skulle andrahandshyresgästen missköta sig eller skada lägenheten står Du som förstahandshyresgäst för dessa skador och kan bli skadeståndsskyldig och även uppsagd från lägenheten.

Förlängning av andrahandsuthyrning:
Ett samtycke krävs av hyresvärden även vid förlängning av andrahandskontraktet. Ges inte ett samtycke innan den gamla uthyrningstiden löper ut hyr Du som förstahandshyresgäst ut Din lägenhet olovligen och riskerar därmed att bli uppsagd.

En vanlig fråga som uppkommer är huruvida den som hyr i andra hand sedan kan ta över förstahandskontraktet. Bor andrahandshyresgästen i lägenheten under en längre tid medför det inte någon rätt att ta över lägenheten. Dock finns det en liten möjlighet till förhandling med hyresvärden när förstahandshyresgästens avtal upphört. Fastighetsägaren kan då välja att teckna med den som hyrt i andra hand.

Om Din hyresvärd säger nej till en andrahandsuthyrning:
Då kan Du vända Dig till Hyresnämnden som kan pröva huruvida det föreligger beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten i andra hand.

Har Du några frågor eller behöver hjälp vid uthyrning av bostad i andra hand är Du välkommen att kontakta juristerna på Bergström Melin Advokatbyrå. Våra ombud hjälper även Dig med andra hyresrättsliga frågor och företräder Dig även i Hyresnämnden.

En tingsrättsdom i ett tvistemål kan överklagas till hovrätten, dock krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva målet på nytt i sin helhet. Den part i tvistemålet som vill överklaga domen skall göra det inom tre veckor från det att somen meddelades. Sista dag för överklagande finns angiven i tingsrättens dom. Hur en missnöjd part går tillväga för att överklaga framgår av domen. Överklagandet skickas till tingsrätten som sedan skickar överklagandet tillsammans med målets alla handlingar till hovrätten.

För att avgöra om prövningstillstånd skall ges sätter sig en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar sedan ärendet muntligen för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom samt om det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ges i fyra fall; när hovrätten är tveksam till om tingsrätten har dömt rätt, om det behövs för att hovrätten skall kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt, om det är av vikt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar skall få vägledning inför framtida bedömningar eller när det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Önskar du som part i ett tvistemål överklaga en dom är du välkommen att kontakta juristerna på Bergström Melin Advokatbyrå med dina frågor. Vi hjälper dig att överklaga ett tvistemål.

 

Vad gäller visning av föremål, dokument och digitala handlingar finns i domstolarnas salar teknisk utrustning. Tekniken kan till exempel användas för att illustrera vad som sägs om platser och lokaler eller för att beskriva komplicerade frågor. Tekniken gör det lättare för parterna, rätten, vittnen och åhörare att uppfatta vad som sägs under rättegången.

Alla som medverkar vid en rättegång har möjlighet att använda presentationstekniken, till exempel parterna, åklagare, advokater, experter och vittnen.

Vill du ha med dig din egen uppspelningsutrustning såsom till exempel en bärbar dator, en surfplatta eller en mobiltelefon ansvarar du själv för att din utrustning går att ansluta till domstolssalens uttag. Vänd dig till domstolens teknikansvarige eller expeditionsvakt vid praktiska tekniska frågor.

Rättens dator är till för rätten, det är inte tillåtet att använda datorn vid rättens bord eftersom det innebär en stor säkerhetsrisk för Sveriges Domstolars datornätverk.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy