•  Din advokat i Göteborg när det
    gäller straffrätt

    Advokat Line Bergström Melin har mångårig erfarenhet såsom ombud i brottmål, både såsom försvarare i mål gällande bland annat grovt narkotikabrott och mordbrand samt även såsom målsägandebiträde i massmedialt uppmärksammade mål gällande bland annat grov våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. Line Bergström Melin har även lång erfarenhet av att företräda barn som har blivit utsatta för brott.

Din försvarsadvokat i Göteborg – uppdrag som försvarare

En offentlig försvarare lämnar rättsligt biträde till någon som är misstänkt eller åtalad för brott. Den som är misstänkt för ett brott har rätt att anlita en försvarare som biträder honom eller henne under förundersökningen och inför domstolen. Om den misstänkte är anhållen eller häktad skall en offentlig försvarare alltid förordnas om den misstänkte begär det. Detsamma gäller för den som är misstänkt för ett brott med en minimipåföljd på sex månaders fängelse.

Om du som misstänkt blir kallad eller hämtad av polis till förhör har du rätt att ha en advokat närvarande vid förhöret. Du har i princip rätt att själv välja vem som skall vara din offentlige försvarare.

Advokat Line Bergström Melin försvarar dig starkt i sak och är engagerad i varje enskilt fall. Line Bergström Melin har haft uppdrag i flera uppmärksammade brottmål gällande mycket grov brottslighet. Line Bergström Melin åtar sig förordnanden såsom offentlig försvarare från allmän domstol men begärs även ofta såsom försvarare av den misstänkte själv.

 

Ditt målsägandebiträde i Göteborg – uppdrag såsom målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde har som uppdrag att tillvarata målsägandens intressen i målet samt att lämna stöd och hjälp till brottsoffret. Målsägandebiträdet är den som skall föra talan om enskilt anspråk - skadestånd - i anledning av brottet om detta inte görs av åklagaren. I ett brottmål som gäller sexualbrott enligt 6 kap. brottsbalken har målsäganden rätt till ett målsägandebiträde om det inte är uppenbart att ett behov av biträde saknas. Ett målsägandebiträde skall även förordnas om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden är i behov av ett målsägandebiträde. I dessa fall handlar det om brott mot person med fängelse i straffskalan såsom till exempel misshandel, olaga hot eller rån. Även en anhörig till någon som har bragts om livet kan få ett målsägandebiträde. Gällande övriga brott så kan ett målsägandebiträde förordnas förutsatt att fängelse kan följa på brottet och att det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet får ersättning av staten. Om ett målsägandebiträde förordnas får målsäganden vidare ersättning för kostnader för bevisning och utredning med anledning av talan om enskilt anspråk.

Advokat Line Bergström Melin har mångårig erfarenhet av målsägandeuppdrag vid sexualbrott och brott mot person, såsom biträde för både barn och vuxna. Såsom särskilt erfaret målsägandebiträde har Line Bergström Melin av Göteborgs Tingsrätt förordnats såsom målsägandebiträde i flera massmedialt uppmärksammade fall. Line Bergström Melin åtar sig förordnanden såsom målsägandebiträde från allmän domstol men begärs även såsom målsägandebiträde av brottsoffret själv.

 

Kontaktförbud

Finns det risk för att en person kommer att begå brott mot, trakassera eller förfölja någon annan, kan den personen få kontaktförbud. Om en person får kontaktförbud innebär detta att denne inte får besöka, kontakta eller förfölja den som skyddas av förbudet. Kontaktförbudet kan i vissa fall utvidgas och kombineras med elektronisk övervakning. Kontaktförbud kallades tidigare besöksförbud. Ett generellt kontaktförbud innebär ett förbud att personligen söka upp den som förbudet skyddar. Förbudet innebär även förbud att ta kontakt per telefon, via brev, genom bud, genom telegram, e-mail eller liknande. Kontaktförbudet är inte begränsat till vissa platser utan gäller överallt. Kontaktförbudet gäller en viss tid, dock högst ett år. Beslutet kan förlängas med max ett år i taget. Det är alltid en åklagare som beslutar om kontaktförbud och beslutet kan överklagas till tingsrätten. Kontaktförbudet gäller inte kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade. Ett exempel på undantag är när gemensamma barn blir akut sjuka. 

 

Din särskilda företrädare för barn i Göteborg –
uppdrag såsom särskild företrädare för barn

Barn som utsatts för brott har rätt till en särskild företrädare som skall tillvarata barnets intressen vid förundersökningen och i domstolen. Den särskilde företrädaren övertar således vårdnadshavarens ansvar i de delar som har med förundersökningen och rättegången att göra. Särskild företrädare för barn utses av tingsrätten. Den särskilde företrädaren kan till exempel ge sitt tillstånd till att polisen förhör barnet på ett lämpligt sätt eller besluta om att en läkarundersökning skall genomföras. Den särskilda företrädaren kan i rättegången yrka att förövaren skall betala skadestånd till barnet. Såsom särskilt erfaren särskild företrädare har Line Bergström Melin av tingsrätter runt om i Sverige gällande bland annat hedersvåld. 

 
Barnahus

Under brottsutredningen och under rättegången försöker polis, åklagare, socialtjänst och den särskilde företrädaren se till att barnet inte ska behöva utsättas för ytterligare lidande. På flera ställen i landet finns det av denna anledning särskilda "Barnahus". I dessa barnahus hålls förhör med barn som blivit utsatta för brott. Barnen förhörs av specialutbildade poliser och den särskilde företrädaren finns tillgänglig för barnet innan och efter förhöret. Under själva förhöret sitter den särskilde företrädaren i ett anslutande rum. För att barnet inte ska behöva höras i domstol spelar man ofta in förhöret på video. Videoinspelningen med förhöret visas sedan vid en eventuell rättegång.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy