Olika hästar skiljer sig markant från varandra då det finns stora variationer beroende på användningsområde, ras, pris, ålder och kvalité. Det är därför viktigt att du har ett köpeavtal som är anpassat just efter ditt hästköp och som i största möjliga mån gör att du undviker tvister på grund av att hästen är behäftad med fel. Upprätta alltid ett för köpet anpassat köpekontrakt vid köp av häst. Ett rätt upprättat köpekontrakt är en god förutsättning för att undvika framtida tvister om vad som överenskommits vid köpet. Köparen bör veterinärbesiktiga hästen av en egen anlitad veterinär. Köparen bör aldrig godta ett gammalt veterinärintyg då en häst kan ådraga sig skador och sjukdomar efter utförd veterinärbesiktning men innan ditt köp. Du bör också anlita en veterinär som har hästar som specialitet. Omedelbart efter köp av hästen bör hästen försäkras i den fullständiga försäkringsformen A1; köpekontraktet bör stadga att köpet skall återgå om Du inte kan få hästen fullständigt A1-försäkrad. Försäkringsbeloppet skall uppgå till fulla köpeskillingen. Tveka inte att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå för det fall att du skall sälja eller köpa en häst. Vi företräder dig om hästen du köpt är behäftad med fel, eller om du kontaktats av köparen som menar att den häst som du sålt är behäftad med fel. Vi har mångårig erfarenhet av hästtvister.

Normalformen för en tillsvidareanställnings upphörande är uppsägning. Uppsägningen innebär att anställningen upphör efter viss uppsägningstid. Grundstommen i det svenska arbetsrättsliga systemet utgörs av kravet på saklig grund för uppsägning i lagen om anställningsskydd (LAS). Om en anställd önskar lämna en tillsvidareanställning är han fri att göra det med den begränsningen att uppsägningstid skall iakttas; några krav på saklig grund eller motsvarande gäller således inte i jämförelse med vad som gäller för arbetsgivaren. Anställningsskyddets struktur inrymmer vidare de regler som begränsar arbetsgivarens rätt att i en arbetsbristsituation fritt välja vilka om skall sägas upp, så kallade turordningsregler, samt reglerna om företrädesrätt till återanställning.

Kravet på saklig grund kan hänföra sig till uppsägning antingen på grund av arbetsbrist eller uppsägning på grund av personliga skäl; en distinktion som är viktig att upprätthålla eftersom verkningarna är olika beroende på vilken kategori en uppsägning hänförs till. Exempelvis gäller turordningsregler och företrädesrätt till återanställning endast i arbetsbristsituationer. Arbetsgivaren har enligt lag och Arbetsdomstolens praxis en omfattande omplaceringsskyldighet; en undersökningsplikt vad gäller möjliga omplaceringstillfällen. Denna skyldighet innebär att, om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, denne skall göra detta. En arbetstagare har rätt att göra anspråk på en viss inskolningsperiod, det vill säga arbetsgivaren får normalt sett acceptera en viss inlärningstid (det får dock inte vara fråga om någon omskolning). Det ska också vara möjligt för arbetsgivaren, vilket i praktiken innebär att det i arbetsgivarens verksamhet ska finnas något ledigt arbete tillgängligt. Det finns således ingen skyldighet för arbetsgivaren att skapa nya arbeten endast för att en arbetstagare ska få behålla sin anställning.

En arbetsgivare kan normalt sett inte nöja sig med att enbart påstå att arbetsbrist föreligger, underlag bör kunna visas för ett sådant ställningstagande. För det fall att uppsägningen ändå bedöms vara nödvändig, har den enskilde arbetstagaren – vid sidan av vad som eventuellt kan följa av avtal om särskilda trygghetsanordningar – det skydd som ligger i regler om uppsägningstid, om turordningslistor som bygger på principen ”sist in – först ut”, samt rätt till återanställning för den som har sagts upp med anledning av arbetsbrist. När en uppsägning avser personliga skäl måste det från arbetstagarens sida vara fråga om misskötsamhet som består i t.ex. svårigheter att passa tider, olovlig frånvaro, olämpligt uppträdande, brottsliga gärningar riktade mot arbetsgivaren, arbetskamrater eller i övrigt på arbetsplatsen vidtagna förseelser.

De formella krav som finns avseende uppsägningshandlingens utformning och innehåll gäller oavsett om det är fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. En uppsägning skall från arbetsgivarens sida vara skriftlig och det skall finnas besvärshänvisningar som ger information om vad arbetstagaren har att iaktta för det fall att denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Om en arbetsgivare inte på ett korrekt sätt upplyser om dessa regler blir följden att de tidsfrister som gäller för att väcka talan med mera, väsentligt förlängs.

Bergström Melin Advokatbyrå företräder både arbetsgivare och arbetstagare i tvister med anledning av uppsägning. Advokatbyrån erbjuder även rådgivning inom arbetsrätt såsom till exempel granskning av anställningsavtal, upprättande av anställningsavtal samt upprättande av eller tolkning av konkurrensklausul i anställningsavtal. Arbetsgivare och arbetstagare är välkomna att höra av sig till Bergström Melin Advokatbyrå AB när de har arbetsrättsliga frågor som de önskar svar på.

Barnets bästa

2015-12-20

Enligt 6 kapitlet föräldrabalken skall barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. De bestämmelser i svensk lag som stadgar att det skall finnas ett tydligt barnperspektiv vid frågor och beslut som rör barn, har en stark anknytning till FN:s barnkonvention.

Bedömningen av vad som skall anses vara barnets bästa får inte göras schablonmässigt, dock framhålls vissa omständigheter som skall beaktas vid bedömningen. Avseende skall till exempel särskilt fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar av föräldrarna samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets vilja skall också tas hänsyn till med beaktande av ålder och mognad.

Om föräldrarna inte kan enas om vad som är barnets bästa är det slutligen upp till domstolen att besluta vad som är bäst för barnet. Detta görs efter inhämtande av en utredning.

Det är i de allra flesta fall bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, men barnets rätt i detta avseende får inte innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden. Ett barn måste ha en absolut rätt att inte självt bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling. För det fall att sådant förekommer är det till barnets bästa att den förälder vilken inte riskerar att utsätta barnet för några risker, tillerkänns ensam vårdnad.

Vi har stor erfarenhet av tvister där ett barns föräldrar är oense om vad som är barnets bästa. Välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå när ditt barn befinner sig i en situation som inte är till ditt barns bästa. Vi företräder dig med engagemang och genom kompetens och erfarenhet försöker vi uppnå ett resultat som är förenligt med din uppfattning av vad som är bäst för ditt barn.

Brottsoffermyndigheten har ett rikstäckande ansvar för brottskadeersättning, Brottsofferfonden och Kunskapscentrum.

Brottsskadeersättning kan du erhålla om du drabbats av en personskada. Denna ekonomiska kompensation betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Du kan endast erhålla brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten om den som har begått brottet ej kan ersätta dig för den uppkomna skadan. Vidare är det en förutsättning för utbetalning att du som skadad ej innehar en försäkring som täcker skadan i sin helhet. Rätt till ersättning för personskada kan finnas även om brottslingen är okänd. Även barn som bevittnat våld mot en närstående har, sedan 15 november 2006, rätt till en särskild form av brottsskadeersättning.

Brottsofferfonden är en fond vars medel delas ut till olika former av brottsofferinriktad verksamhet såsom forskning samt ideella och offentliga verksamheter. Fonden erhåller sina medel genom att varje dömd person skall betala 500 kronor till denna om det begångna brottet har påföljden fängelse i straffskalan. Brottsofferfonden tar även emot gåvor och donationer och delar årligen ut 30 miljoner kronor till brottsofferinriktad verksamhet.

Vidare har Brottsoffermyndigheten som sin uppgift att fungera som ett kunskapscentrum då myndigheten skall samla och sprida information om till exempel forskningsresultat och brottsoffers rättigheter. Informationsmaterial delas ut till både ideella organisationer och offentliga verksamheter. Kunskapscentrum håller också i utbildningar och anordnar seminarier för att sprida forskningsresultat om brottsofferarbete.

I Brottsoffermyndighetens referatsamling återfinns referat av olika brott samt vilket skadestånd som aktuellt brott har tillerkänts brottsoffret. Läs mer om Brottsoffermyndighetens arbete samt ta del av Brottsoffermyndighetens referatsamling genom att gå in på www.brottsoffermyndigheten.se.

Att skiljas

2015-12-08

I Sverige ansöker man om skilsmässa hos tingsrätten i det område som någon av makarna bor. Är man överens om att skiljas kan man göra en gemensam ansökan om skilsmässa, det vill säga att båda makarna skriver under blanketten. Är man inte överens, eller man av någon anledning inte vill ansöka gemensamt, kan också en av makarna göra en egen ansökan om skilsmässa. Hos Sveriges Domstolar kan man ladda ner en blankett för att göra ansökan. Blanketten kan användas både för en gemensam ansökan och om en av makarna ansöker ensam. Aktuella blanketter finns på www.domstol.se.

Ansökningsavgiften för ett mål om skilsmässa är 900 kr och betalas in på det Plusgirokonto som respektive domstol anger på sin sida. Man kan också ringa till aktuell tingsrätt för att få instruktioner om hur man betalar. Det är viktigt att man anger sitt namn och gärna sitt personnummer när man betalar in då det annars kan vara svårt för domstolen att hänföra betalningen till rätt mål. Till sin ansökan skall man också bifoga ett personbevis som inte får vara äldre än tre månader.

Många gånger blir det aktuellt med betänketid innan man får en dom på äktenskapsskillnad. Enligt lag skall man ha minst sex månaders betänketid om någon av makarna har barn under sexton år som bor med den maken. Det är alltså inte ett krav att barnen ska vara gemensamma. Man kan få betänketid trots att man inte har barn om någon av makarna begär det. När tingsrätten beslutat om betänketid sänder domstolen ut information om detta, en underrättelse om beslut om betänketid. Av skrivelsen framgår också vilka datum som är aktuella, alltså när man som tidigast och som senast kan ansöka om att tingsrätten skall utfärda en dom om äktenskapsskillnad.

Det är viktigt att man fullföljer sin ansökan om skilsmässa när den beslutade betänketiden har löpt i sex månader. Om man inte har ansökt om fullföljd inom ett år från den första ansökan kommer tingsrätten att avskriva målet och man är då fortsatt gift. Det är alltså upp till makarna att själva ta kontakt med tingsrätten när de första sex månaderna löpt ut. Tingsrätten skickar inte ut någon förfrågan om huruvida man vill fullfölja sin ansökan eller inte.

I Sverige har man en absolut rätt till skilsmässa. En make kan inte förhindra en skilsmässa, bara begära sex månaders betänketid. Därefter kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad oavsett en makes invändningar. En svensk dom på äktenskapsskillnad är giltig i många länder på grund av de internationella konventioner som Sverige skrivit under.

Om du har har vidare frågor eller behöver hjälp med din skilsmässa, kontakta någon av våra jurister så hjälper vi dig.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy