•  Din advokat & jurist i Göteborg när det gäller
    tvister som rör vårdnad, boende och umgänge

    Det är tufft att befinna sig i en vårdnadstvist. För att ta tillvara på barnets rätt behövs ett ombud som är stark i sak och erfaret i förhållande till antalet yrkesverksamma år och till antalet vunna mål.

Vårdnadstvist, tvist om vårdnad, boende & umgänge

 

Valet av advokat har aldrig varit viktigare

När tvisten rör ens barn ställs valet av advokat på sin spets. Det krävs ett stort antal tvister för att ett ombud skall utveckla den erfarenhet som krävs för att driva barns rätt på ett starkt och korrekt sätt fram till bästa möjliga resultat. 

 

Vårdnad, boende och umgänge

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge skall alltid avgöras med barnets bästa för ögonen. Problem uppstår när två föräldrar inte är överens om vad som är barnets bästa. Två föräldrar som har gemensam vårdnad kanske ej är överens om var barnet skall bo, eller en förälder med ensam vårdnad kanske hindrar den andre föräldern – utan skäl därtill – att vara en aktiv och deltagande förälder i barnets vardag. Vid gemensam vårdnad är kanske föräldrarnas åsikter om vad som är bäst för barnet så olika, och samarbetet mellan föräldrarna så bristfälligt, att en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa.

 

Familjerätten och samarbetssamtal

Kan föräldrarna inte enas finns det möjlighet att få hjälp genom samarbetssamtal på Familjerätten. Om föräldrarna enas om en lösning bör man skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Detta blir, efter godkännande av socialtjänsten, giltigt på samma sätt som ett beslut från tingsrätten. Om föräldrarna har deltagit i samarbetssamtal som ej givit resultat, eller om samarbetssamtal inte är aktuella på grund av till exempel övergrepp, kan det vara god tid att vända sig till en bevisat erfaren, kunnig och resultatinriktad advokat som dagligen hanterar frågor rörande vårdnad, boende och umgänge.

Advokat Line Bergström Melin har handlagt vårdnadstvister sedan år 2000 och drivit vårdnadsmål i tingsrätt och hovrätt sedan år 2004. Advokat Line Bergström Melin är även flitigt anlitad såsom föreläsare inom området, med uppdragsgivare såsom kommuner och andra stödinstanser kopplade till socialtjänstens verksamhet. Advokat Line Bergström Melin rekommenderas ofta som ombud i vårdnadstvister av olika myndigheter och stödverksamheter.

 

Stämningsansökan gällande vårdnad boende och umgänge

Kan föräldrarna inte enas måste tingsrätten besluta om vårdnad, boende och umgänge efter att någon av föräldrarna alternativt socialnämnden inlämnat en stämningsansökan och påkallat tingsrättens prövning.

 

Muntlig förberedelse och interimistiskt beslut

Vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten möts föräldrarna för att tillsammans med rätten dels förbereda målet, dels undersöka om det finns möjlighet till en överenskommelse. Om föräldrarna ej kan nå en överenskommelse, slutligt eller i vart fall tillfälligt (interimistiskt), kan någon av föräldrarna påkalla ett interimistiskt beslut. Ett interimistiskt beslut i vårdnadsmål kan till exempel innehålla information om var barnet skall bo, vilket umgänge som skall utövas och om vårdnaden om barnet skall till komma föräldrarna gemensamt eller en förälder ensam.

 

Vårdnadsutredning, utredning om boende vårdnad och umgänge

Normalt tar domstolen in en vårdnads-, boende- och umgängesutredning från socialtjänsten innan de fattar ett slutligt beslut i målet. Utredningen pågår i cirka tre månader och resulterar i en rekommendation som utgår från vad socialtjänsten anser är det bästa för barnet. Utredningen är en del av det underlag som tingsrätten använder sig av för att kunna besluta om vad som är bäst för barnet, såsom andra delar kan nämnas vittnesförhör, partsförhör och av parterna åberopad bevisning.

 

Vad krävs för ensam vårdnad om barnet?

Presumtionen om gemensam vårdnad såsom vårdnadsform är borttagen vilket bland annat innebär att en gemensam vårdnad ej längre är utgångspunkten. Av föräldrabalkens regler följer att tingsrätten skall, när den fattar beslut i frågor rörande vårdnad, utgå från barnets bästa och inget annat.

Samarbetsproblem

För det fall att föräldrarna har samarbetsproblem som är av så allvarlig art att de misslyckas med att skapa en konfliktfri zon runt föräldraskapet går bristen på samarbete ofta ut över barnets vardag. En ensam vårdnad kan då vara till barnets bästa.

 Olämplig som vårdnadshavare

En förälder kan vara olämplig som vårdnadshavare på grund av allvarligt drogmissbruk, våld eller sexuella övergrepp. Det krävs mycket för att en förälder skall anses olämplig som vårdnadshavare, varför man - för barnets bästa  - skall akta sig för att anklaga den andre föräldern för att vara olämplig utan grund därtill.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy