Bergström Melin Advokatbyrå har öppet hela sommaren. Då våra medarbetare går på semester i omgångar rekommenderar vi att våra klienter och blivande klienter, myndigheter och domstolar kontaktar oss företrädesvis via den fasta telefonen.

Vi hälsar jur.stud. Annie Karlsson välkommen till oss. Annie studerar på juristlinjen vid Göteborgs Universitet och skall efter sommaren påbörja sina fördjupningskurser. Annie kommer att biträda våra jurister under sommaren och kommer sköta en del av kontakten med våra kunder.

 

 

 

Vid en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom delas upp, det sker genom en så kallad bodelning. Huvudregeln vid bodelning är att allt som vardera make tagit med sig in i äktenskapet eller förvärvat under det, oavsett om inköpet var gemensamt eller inte, ska delas lika.

Vill man att viss egendom inte ska utgöra giftorättsgods, och därmed inte ingå i bodelningen, behöver ett äktenskapsförord upprättas. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som ska anses vara enskild. En anledning till att upprätta ett äktenskapsförord kan vara att en av makarna har ett företag eller en sommarstuga som gått i arv i generationer som denne vill vara säker på ska falla på den makens lott vid en eventuell bodelning.

Att upprätta ett äktenskapsförord är ett bra sätt att undvika konflikter, som annars kan uppstå vid en bodelning. Genom att skriva ett äktenskapsförord vet båda makarna vad som gäller vid en eventuell skilsmässa, åtminstone beträffande bodelningen.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt måste det vara undertecknat av båda parter och det ska vara registrerat hos Skatteverket. Är äktenskapsförordet inte registrerat är det inte giltigt och kan inte göras gällande vid en bodelning.

Vill du upprätta ett äktenskapsförord eller har du andra frågor som rör bodelning? Tveka inte att höra av dig till oss. Våra jurister och advokater har lång erfarenhet av att hantera den här typen av frågor.

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden, boendet eller umgänget för ett barn är det många gånger domstolen som beslutar i dessa frågor. Rättegången medför ofta en ökad konfliktnivå mellan föräldrarna som gör att barnets bästa kommer i skymundan. Det är inte ovanligt att föräldrarna efter domen återkommer med nya stämningar och anmälningar till sociala myndigheter om brister i den andra förälderns omsorg.

Familjerättsbyrån och landets tingsrätter erbjuder nu separerade föräldrar ett nytt sätt att lösa konflikter där barnets bästa är i fokus, metoden kallas för Konflikt och försoning. Domstolen leder processen som startar med en första muntlig förberedelse i tingsrätten. Under denna delar familjerättssekreteraren med sig av sin barnkunskap och erfarenhet av att lösa familjekonflikter. Domstolen och familjerättssekreteraren försöker tillsammans med föräldrarna nå en tillfällig överenskommelse. Syftet med den nya metoden är att parterna med tingsrättens och familjerättens hjälp ska komma fram till en varaktig överenskommelse som är förenlig med barnets bästa. Metoden innebär även ett arbete utom rätta med enskilda samtal, gemensamma samtal, barnsamtal, samtal med förskola eller skola samt hembesök. Efter cirka tre månader hålls en ny muntlig förberedelse i tingsrätten där familjerättssekreteraren redovisar hur arbetet har gått. Om det inte har fungerat finns det möjlighet att enas eller att pröva en ny överenskommelse. Efter ytterligare tre månader kan en sista muntlig förhandling hållas vid behov och överenskommelsen kan fastställas i en dom.

Vad händer om föräldrarna inte kommer överens?
Om föräldrarna inte skulle komma överens inom ramen för metoden ska familjerättssekreterarna sammanfatta informationen i en sedvanlig utredning med förslag till beslut. Tingsrätten dömer sedan i ärendet.

Om du har frågor om metoden Konflikt och försoning eller andra funderingar som rör vårdnad, boende eller umgänge är du alltid välkommen att kontakta våra jurister som har lång erfarenhet av den här typen av frågor.

Vittnesmål är ett av de viktigare bevismedlen i det svenska rättsystemet och utan dess funktion skulle rättsskipningen inte vara lika effektiv. Det är dock inte som många tror att det är ett fritt val att vittna i en rättegång eller ej. Detta grundar sig på principen om att det är en allmän medborglig skyldighet att avlägga vittnesmål i en rättegång på domstolens begäran.

Att vittna i en rättegång kan kännas obehagligt. Det kan då vara bra att känna till möjligheten att domstolens lokaler erbjuder vittnen stöd och praktisk information i samband med huvudförhandling. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som arbetar med att hjälpa parter, anhöriga och vittnen med information med mänskligt stöd i samband med en process. Detta kan innebära att vid behov förklara hur en huvudförhandling går till, vem som gör vad i rättssalen eller var vittnet eller målsäganden ska sitta. Vittnesstöd ska erbjudas till alla målsägare och vittnen, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vittnen kallade av såväl åklagare som tilltalade ska omfattas av vittnesstödet.

Dessutom får vittnesstödet lyssna när brottsoffret eller vittnet vill berättat om sina känslor kring den rättegång vittnet ska medverka i. Vittnesstödet får aldrig kommentera eller ta ställning till det ärende som rättegången rör. Utöver det ska vittnesstödet utföra sitt uppdrag i direkt samband med förhandlingstillfället. Det innebär att uppdraget i första hand är att ge information och stöd till målsägande och vittnen inför förhandlingen och vid behov kan vittnesstödet sitta med inne i rättssalen under förhandlingen. Ett vittnesstöd kan sitta med som åhörare under en förhandling, men det ska endast ske i mån av tid och inte prioriteras.

Vid behov ska vittnesstödet kunna hänvisa målsägande och vittnen vidare till social, juridisk, psykologisk eller medicinsk expertis eller annat ideellt stöd.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vittnesstöd.

Den 1 juli år 2017 införs en ny lag som behandlar framtidsfullmakter. Genom den nya lagen blir det möjligt för dig att utse en person som du vill ska företräda dig ifall du på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, inte längre har förmåga att ta hand om exempelvis ditt boende eller din ekonomi.

En framtidsfullmakt är en ny form av ställföreträdarskap och kan ses som ett alternativ till att ha en god man. Skillnaden är att du själv ges möjlighet att utse vem som ska företräda dig och att du får utse personen medan du fortfarande är frisk och har förmågan att fatta beslut.

Du har också möjlighet att fördela fullmaktens befogenheter på flera personer. Kanske vill du att din son ska ha behörighet att företräda dig i frågor som rör ditt boende och att din dotter ska ha behörighet att disponera över ett visst bankkonto.

Det finns två alternativ för hur det ska gå till vid bedömningen av om fullmakten ska tas i bruk. Det första är att den eller de du utsett själva avgör när du inte längre har förmåga att fatta beslut på egen hand. Det andra är att du skriver i framtidsfullmakten att den eller de du utsett måste ansöka till tingsrätten om att fullmakten ska tas i bruk. Det andra alternativet är mer komplicerat men fördelen är att risken att fullmakten missbrukas är mycket liten.

Funderar du på att upprätta en framtidsfullmakt eller vill du veta mer? Tveka inte att kontakta våra advokater och jurister som har lång erfarenhet av den här typen av ärenden.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy