Om underhållsbidrag

2016-02-05

En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn är normalt sett underhållsskyldig gentemot barnet, detta oberoende om man har gemensam vårdnad om barnet eller inte. När man beräknar underhållsbidraget skall föräldrarna enligt 7:e kapitlet i föräldrabalken svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När det gäller barnets behov tas bland annat hänsyn till ålder, barnomsorg, barnbidrag och eventuella andra kostnader som föranleds av tex. ökat medicinskt behov. Lägg här märke till att all medicin på recept till barn är helt gratis från och med januari 2016.

När det gäller föräldrarnas förmåga att utge underhållsbidrag ser man dels till vardera förälders inkomst, boendekostnad, övriga barn m.m. En förälder har också rätt att förbehålla sig ett visst belopp för levnadskostnader. Det görs en beräkning där man kommer fram till hur stor del av barnets behov som skall täckas av den underhållsskyldige föräldern.

Om föräldrarna har växelvis boende anser man normalt sett att båda föräldrarna uppfyller sin underhållsskyldighet genom boendet och ingen av föräldrarna utger underhållsbidrag till den andre. Om barnet bor mer hos den ena föräldern men vistas längre perioder hos den andra, dock inte så mycket som halva tiden, får den föräldern göra avräkningar från underhållsbidraget. Ett villkor för dessa avräkningar är att den underhållsskyldige haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem dygn.

Underhållsskyldighet fastställs genom dom från domstol eller genom avtal mellan föräldrarna. Bidraget skall erläggas i förskott för kalendermånad om inte annat beslutas. Normalt sett är man underhållsskyldig tills dess att barnet fyller 18 år eller gått ur gymnasieskolan.

Om den underhållsskyldige föräldern inte har förmåga att betala eller om föräldern tex. är okänd eller avliden kan staten betala ut underhållsstöd. Detta är vad som tidigare kallades bidragsförskott. För detta krävs att barnet är folkbokfört med den förälder som söker bidraget samt att boendeföräldern är vårdnadshavare. Underhållsstödet uppgår idag till 1 573 kr. Du kan läsa mer om underhållsstöd hos Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se.

Vi är vana ombud i tvister som rör underhållsbidrag. Tveka inte att kontakta oss för att få svar på dina frågor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy