Gåvobrev

2019-01-02

Att upprätta ett gåvobrev

När man skall upprätta ett gåvobrev finns det några saker som kan vara bra att tänka på. Av gåvobrevet bör det klart framgå vad själva gåvoobjektet är. När det gäller fastigheter ska dess beteckning anges och om fastigheten är giftorättsgods måste maken eller makan till gåvogivaren ha gett sitt samtycke till gåvan.

Vill man att gåvan ska ges med villkor skall detta skrivas med i gåvobrevet. Det kan till exempel röra sig om villkor om att gåvotagaren är förbjuden att sälja egendomen vidare eller att någon annan ska ha rätt att utnyttja gåvoobjektet.

Slutligen ska det framgå vem som är gåvogivare och vem som är gåvomottagare samt deras underskrifter. Är gåvoobjektet en fastighet eller tomträtt måste gåvogivarens underskrift dessutom bevittnas av två personer. Gåvobrevet för en fastighet eller tomträtt ska sedan skickas in, tillsammans med ansökan om lagfart, till Lantmäteriet.

Om två makar vill ge varandra gåvor kan det vara en bra idé att detta registreras hos Skatteverket så att gåvan säkert är skyddad mot eventuella borgenärer i en framtida tvist.

Funderar du på att upprätta ett gåvobrev eller vill du veta mer? Tveka inte att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå. Advokat Line Bergström Melin föreläser sedan mer än tio år tillbaka inom området, tveka inte att kontakta byrån för information om när nästa föreläsning äger rum.

Vilka åtgärder får utföras på en bostadsrätt?

En bostadsrättshavare har en relativt vidsträckt rätt att utföra åtgärder på sin bostadsrätt. Det finns emellertid vissa typer av åtgärder som alltid kräver tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Tillståndspliktiga åtgärder är ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten samt annan väsentlig förändring av lägenheten.

Exempel på ingrepp i bärande konstruktion är borttagande av en bärande vägg eller upptagande av valv som leder till försvagande av en sådan vägg. Ändringar av befintliga ledningar innebär bland annat att styrelsens tillstånd krävs vid förflyttning eller installation av våtutrymmen, toaletter och kök. Åtgärder som utgör annan väsentlig förändring kan vara exempelvis sådana förändringar som innebär att en lägenhets kulturhistoriska värde inte tas tillvara eller att dess karaktärsdrag inte beaktas.

Även bostadsrättsföreningens styrelse har vissa begränsningar att förhålla sig till när det gäller förändring av en bostadsrättshavares lägenhet. Om styrelsen fattar beslut som innebär att en bostadsrättshavares lägenhet kommer att förändras eller behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av om- eller tillbyggnad krävs bostadsrättshavarens samtycke till ändringen. Alla förändringar som kan antas inverka på en bostadsrättshavares rätt genom att dennes bostadsrätt blir mindre attraktiv omfattas av kravet på samtycke. Detta innebär exempelvis att samtycke måste inhämtas av varje bostadsrättshavare som riskerar att drabbas av försämrad utsikt vid ett eventuellt balkongbygge. Ges inget samtycke kan beslutet genomföras om två tredjedelar av styrelsen röstar för det samt hyresnämnden gett sitt godkännande.

Har du frågor kring din bostadsrätt eller bostadsrättsförening? Tveka inte att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå. Advokat Line Bergström Melin har under flera år arbetat såsom konsult till stora fastighetsägare för att driva processer i hyresnämnden. Välkommen med Din förfrågan.

Vad innebär den nya paketreselagen?

Den 1 augusti år 2018 började den nya paketreselagen gälla. Lagen syftar till att skydda den som bokat en paketresa eller sammanlänkat researrangemang mot ändringar som paketresearrangören gör före eller under resan.

För att en resa ska definieras som en paketresa ska den bestå av minst två olika typer av resetjänster, till exempel transport, boende eller någon form av turisttjänst. Lagen gäller alltså inte när resenären enbart köper exempelvis transport eller boende. Dessutom måste resan pågå i minst 24 timmar eller innehålla övernattning. Paketresan ska säljas eller marknadsföras för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

Arrangören får göra ändringar i paketresan om ändringarna är obetydliga och om resenären informeras om detta innan resan påbörjas. Om arrangören vidtar någon åtgärd som gör att resan ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse för resenären har resenären rätt att frånträda avtalet och få pengarna tillbaka. Avser arrangören att bryta avtalet eller ändra avtalsvillkoren har resenären en rätt att bli underrättad om detta samt om sin rätt att frånträda avtalet. Erbjuder arrangören en sämre ersättningsresa som resenären godtar har resenären rätt till ersättning för prisskillnaden.

Lagen är tvingande till förmån för resenären, vilket innebär att arrangören inte får tillämpa sämre villkor än de som lagen erbjuder.

Har du andra frågor om den nya paketreselagen är du alltid välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå.

 

Kan jag sälja min andel av en fastighet utan samtliga delägares samtycke?

Det är inte ovanligt att flera personer samäger en fastighet, vilket innebär att de äger den gemensamt. Om samägarna inte har reglerat sina mellanhavanden via ett samäganderättsavtal är samäganderättslagen tillämplig och varje förfogande över fastigheten i sin helhet kräver då som utgångspunkt att samtliga samägare är eniga i frågan. Ingen av samägarna kan således ensam sälja eller hyra ut fastigheten i sin helhet utan övriga samägares samtycke.

Ibland uppstår situationen att en samägare vill sälja sin andel av fastigheten. Samägaren som vill sälja sin andel har då rätt att ansöka om att fastigheten, trots samägarnas oenighet, skall säljas på offentlig auktion. På den offentliga auktionen får även övriga samägare lämna bud. Försäljning får dock inte ske om någon av de andra samägarna kan visa att det föreligger synnerliga skäl för det.

I vissa fall kan samägandet lösas upp genom så kallad klyvning, vilket innebär att fastigheten klyvs i flera mindre fastigheter.

Vill du sälja din andel i en fastighet eller är Du och övriga samägare oense om hur fastigheten ska förvaltas? Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet av processer gällande samägd egendom och även såsom av tingsrätten förordnad god man enligt samäganderättslagen. Tveka inte att höra av Dig till byrån vid frågor.

 

Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

När det på en arbetsplats föreligger arbetsbrist kan arbetsgivaren inte säga upp vem som helst utan har att förhålla sig till vissa turordningsregler. Inom varje så kallad turordningskrets ska det finnas en turordningslista som arbetsgivaren måste utgå från. Turordningskretsen utgörs av driftsenheten eller, om kollektivavtal finns, respektive berört kollektivavtalsområde.

På turordningslistan bestäms arbetstagarnas plats i turordningen av deras sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren i enlighet med principen ”sist in, först ut”. Den med kortast anställningstid har alltså sämst skydd om en arbetsbristsituation skulle uppstå. Om en specifik tjänst som innehas av en person med längre anställningstid dras in krävs dock, för att denne ska få stanna kvar, att personen har tillräckliga kvalifikationer för någon annan tjänst på arbetsplatsen. Saknar personen tillräckliga kvalifikationer kan det således bli denne som får gå trots att personen har längre anställningstid än någon annan.

Har arbetsgivaren högst tio anställda har arbetsgivaren rätt att från turordningsreglerna och undanta två personer som denne bedömer är av särskild betydelse för verksamheten. Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga har, om det kan ske utan olägenhet, företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen. På samma sätt kan en facklig förtroendeman ha företräde om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen.

Har Du frågor kring turordningsregler vid arbetsbrist är Du välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå så hjälper vi Dig. Advokat Line Bergström Melin företräder såväl arbetstagare som arbetsgivare och har lång processuell erfarenhet inom de arbetsrättsliga området.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy