God man

2016-02-05

Den som har blivit tilldelad en god man kallas i förhållande till den gode mannen för huvudman. Huvudmannen har av någon anledning svårt att bevaka sin rätt och tillvarata sina intressen. Anledningarna till detta kan vara flera; till exempel ålder, handikapp eller missbruksproblem.

Tanken bakom institutet med god man är att alla i Sverige skall få lika rätt oavsett förmåga. Den gode mannen skall bevaka huvudmannens rätt samt sörja för dennes person. Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman med att till exempel betala räkningar, sköta kontakt med sociala myndigheter och ta hand om huvudmannens egendom. Viktigt är att huvudmannen får sina behov tillgodosedda så långt som möjligt, den gode mannen har ingen rätt att sätta sig till doms över huvudmannen. Den gode mannen skall alltid tillfråga sin huvudman i angelägenheter som rör denne. Huvudmannen kan sluta avtal med bindande verkan trots att denne har en god man.

Många gode män ser sig själva som en koordinator; någon som hjälper huvudmannen att tillvarata sin rätt och sörja för sin person. Den gode mannen skall till exempel uppmärksamma om en huvudman behöver nya kläder eller är i behov av en klippning. Det är inte nödvändigt att den gode mannen personligen följer med till till exempel frisören, dock skall denne se till att det blir gjort genom att kontakta anhöriga eller vårdpersonal.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är mycket viktigt att den gode mannen tar sitt uppdrag på största allvar och att denne regelbundet träffar sin huvudman. Huvudmannen skall behandlas med respekt och dennes integritet skall respekteras.

Har ni några frågor angående institutet god man är ni välkomna att kontakta juristerna på Bergström Melin Advokatbyrå AB; vi kan hjälpa er med att ansöka om god man, förklara vad den gode mannen har för befogenhet och skyldigheter samt hjälpa er om ett byte av god man önskas eller om en god man har missbrukat sin ställning gentemot huvudmannen.

En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn är normalt sett underhållsskyldig gentemot barnet, detta oberoende om man har gemensam vårdnad om barnet eller inte. När man beräknar underhållsbidraget skall föräldrarna enligt 7:e kapitlet i föräldrabalken svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När det gäller barnets behov tas bland annat hänsyn till ålder, barnomsorg, barnbidrag och eventuella andra kostnader som föranleds av tex. ökat medicinskt behov. Lägg här märke till att all medicin på recept till barn är helt gratis från och med januari 2016.

När det gäller föräldrarnas förmåga att utge underhållsbidrag ser man dels till vardera förälders inkomst, boendekostnad, övriga barn m.m. En förälder har också rätt att förbehålla sig ett visst belopp för levnadskostnader. Det görs en beräkning där man kommer fram till hur stor del av barnets behov som skall täckas av den underhållsskyldige föräldern.

Om föräldrarna har växelvis boende anser man normalt sett att båda föräldrarna uppfyller sin underhållsskyldighet genom boendet och ingen av föräldrarna utger underhållsbidrag till den andre. Om barnet bor mer hos den ena föräldern men vistas längre perioder hos den andra, dock inte så mycket som halva tiden, får den föräldern göra avräkningar från underhållsbidraget. Ett villkor för dessa avräkningar är att den underhållsskyldige haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem dygn.

Underhållsskyldighet fastställs genom dom från domstol eller genom avtal mellan föräldrarna. Bidraget skall erläggas i förskott för kalendermånad om inte annat beslutas. Normalt sett är man underhållsskyldig tills dess att barnet fyller 18 år eller gått ur gymnasieskolan.

Om den underhållsskyldige föräldern inte har förmåga att betala eller om föräldern tex. är okänd eller avliden kan staten betala ut underhållsstöd. Detta är vad som tidigare kallades bidragsförskott. För detta krävs att barnet är folkbokfört med den förälder som söker bidraget samt att boendeföräldern är vårdnadshavare. Underhållsstödet uppgår idag till 1 573 kr. Du kan läsa mer om underhållsstöd hos Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se.

Vi är vana ombud i tvister som rör underhållsbidrag. Tveka inte att kontakta oss för att få svar på dina frågor.

Det finns både skydd som fysiskt skyddar ett brottsoffer och skydd som skyddar brottsoffrets personuppgifter. De som beslutar om skydd och vilket skydd som är lämpligast för en specifik person, är polis eller åklagare. Besöksförbud, trygghetspaket från polisen (innehållande mobiltelefon och larm), livvakt och underrättelse från Kriminalvården är exempel på olika fysiska skydd. Polisens webbplats har bra information om sådana typer av åtgärder. Fingerade personuppgifter, kvarskrivning och namnändring är exempel på skydd för brottsoffrets personuppgifter. Klicka här för att komma till polisens webbplats.

Om någon har utsatts för hot om allvarlig brottslighet mot liv, hälsa eller frihet, finns möjlighet att få fingerade personuppgifter eller livvakt. Det är dock mycket ovanligt och används i princip endast om inte de andra typerna av skydd räcker till.

På Brottsoffermyndighetens webbplats kan Du läsa mer om brottsoffer och vilken hjälp som finns att få. Klicka här för att komma till brottsoffermyndighetens webbplats.

Bergström Melin Advokatbyrå AB:s jurister har stor erfarenhet av uppdrag såsom målsägandebiträde för kvinnor som utsatts för våld. Vi har även mångårig erfarenhet av uppdrag såsom särskild företrädare för barn samt såsom målsägandebiträde för barn som har blivit utsatta för övergrepp.

Måndagen den 8 februari 2016 klockan 14:00 föreläser advokat Line Bergström Melin på Henåns bibliotek på Orust. Föreläsningen efterföljs av en frågestund där du får möjlighet att få svar på dina frågor. Välkommen!

Lagfart

2016-02-01

 

Den som förvärvat en fastighet ska ansöka om lagfart. Lagfart är en offentlig registrering som visar för allmänheten vem ägaren av fastigheten är, en formell registrering i inskrivningsdelen av ett gjort förvärv. Enligt 20 kap 2 § jordabalken ska lagfart sökas senast tre månader räknat från den dag då den handling, som grundar förvärvet, upprättades.

Med förvärv avses alla typer av s.k. fångeshandlingar där äganderätten övergått på annan och med upprättande avses den dag då handlingen undertecknades. Att ansöka om lagfart är en skyldighet för den som förvärvat fast egendom, den som inte söker lagfart i tid kan föreläggas att göra det vid vite, även om det inte är vanligt förekommande. Att få lagfart är viktigt i den bemärkelsen att förvärvaren ska kunna ha full kontroll över sitt förvärv och sin egendom.

En ansökan om lagfart ska göras skriftligen och till ansökan ska alltid bifogas den fångeshandling som ligger till grund för ansökan. Är det exempelvis fråga om en lagfartsansökan på grund av köp ska således köpebrevet bifogas. Fastighetsregistret innehåller såväl aktuella som historiska uppgifter om vilka som är och har varit lagfarna ägare av en fastighet. Äganderätten till en fastighet förs inte över i och med registreringen, vilket är fallet i vissa andra länder. Äganderätten övergår i istället i och med att civilrättsligt giltiga handlingar undertecknas. Om överlåtelse av en fastighet inte uppfyller gällande krav kan ansökan om lagfart gå åter, avvisas, avslås, uppskjutas eller förklaras vilande.

Ansökan om lagfart lämnas in till Lantmäteriet. Expeditionsavgiften för att ansöka om lagfart är 825 kr. Läs mer om aktuellt regelverk gällande ansökan om lagfart på www.lantmateriet.se.

Juristerna på Bergström Melin Advokatbyrå upprättar ofta handlingar såsom till exempel gåvobrev avseende gåva av fastighet. I kostnaden för att upprätta gåvobrev avseende fastighet ingår hjälp med att ansöka om lagfart. Tveka inte att kontakta advokatbyrån vid frågor.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy