• Din advokat och jurist i Göteborg när det gäller
    skilsmässa och bodelning

    Vid en skilsmässa eller separation mellan sambor skall det ske en bodelning där stora värden ofta är inblandade. Det är därför viktigt att välja ett ombud som är stark i sak och som tillvaratar ens rättigheter på bästa sätt.

Skilsmässa & bodelning

 

Ansökan om skilsmässa

När makarna är ense om att ansöka om skilsmässa lämnar de gemensamt in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten, bifogar personbevis och betalar in ansökningsavgiften. Tingsrätten kommer att meddela dom i enlighet med ansökan under förutsättning att det ej finns barn i makarnas gemensamma hushåll som är under 16 år. Finns barn under 16 år i det gemensamma hushållet, eller för det fall att ni ej är överens om att ansöka om skilsmässa, kommer tingsrätten besluta om att skilsmässan skall föregås av en betänketid om minst sex månader. Efter betänketiden måste minst en av parterna bekräfta att denne fortfarande vill skiljas genom att begära fullföljd av äktenskapsskillnaden. Tingsrätten meddelar då dom på äktenskapsskillnad. Har ingen av parterna begärt fullföljd inom ett år från den ursprungliga ansökan om äktenskapsskillnad kommer målet att avskrivas och parterna är då alltjämt gifta.

 

Bodelning vid skilsmässa

Är man gift är huvudregeln att all egendom är giftorättsgods, det vill säga egendom som skall delas mellan makarna vid en bodelning. Har makarna ett äktenskapsförord eller har någon av makarna fått egendom via gåvobrev eller testamente kan fördelningen vara annorlunda och viss egendom kan då vara enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning. Man har alltid rätt att undanta personlig egendom vid en bodelning, såsom till exempel kläder, skor, egendom särskilt ägnad för ett eget fritidsintresse och liknande. En bedömning av egendomens värde i förhållande till boet bör dock göras vilket kan innebära att dyrbar personlig egendom skall ingå i bodelningen. Vid bodelning mellan makar har man relativt lång tid på sig att begära bodelning efter det att man beviljats äktenskapsskillnad. Man behöver dock inte vänta med att dela egendomen tills dess att skilsmässan blivit klar, man kan göra en bodelning så snart man ansökt om äktenskapsskillnad.

 

Bodelning mellan sambor

Vid en bodelning mellan sambor är det endast gemensam bostad och gemensamt bohag, som är införskaffat för gemensamt bruk, som skall ingå i bodelningen. Som gemensam bostad räknas parternas permanentbostad. Vid bodelning mellan sambor ingår inte egendom som till exempel bankkonton, aktier, fonder, bilar, sommarstugor med mera. Detta gör att man som sambo bör vara uppmärksam på vem som registreras som ägare om man köper en sommarstuga eller en båt eller annan egendom av ett betydande värde. Man bör, vid köp av dyrare saker som man anser vara gemensamma, skriva ett avtal om hur man tänkt sig ägandet. Som sambo har man ett år på sig efter upphörandet av samboförhållandet för att framställa anspråk på bodelning. Om man missar tidsfristen kan man ha försuttit sin möjlighet till bodelning.

 

Bodelning under bestående äktenskap

En make har ingen äganderätt till den andre makens egendom under bestående äktenskap. Varje make äger sin egendom och svarar för sina skulder. Under ett äktenskap är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild exempelvis genom att makarna kommit överens om det i ett äktenskapsförord eller genom ett förordnande i ett testamente. Genom en bodelning under bestående äktenskap kan makarnas egendom omfördelas mellan makarna.

 

Föreläser om skilsmässa och bodelning

Advokat Line Bergström Melin föreläser sedan över tio år tillbaka om juridiska frågor gällande skilsmässa och bodelning. Bland uppdragsgivarna återfinns bland andra kommuner och privata intresseorganisationer. För kommande föreläsningstillfällen, vänligen besök vår blogg. Den finner du här.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy