Vad innebär ett underhållsbidrag?

2016-11-30

Underhållsbidrag, som inte ska förväxlas med underhållsstöd, syftar till att båda föräldrarna ska bidra till att barnet får sina behov tillgodosedda och att detta sker utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidraget är tänkt att täcka kostnader för bland annat barnets mat, kläder och fritidsintressen.

Underhållsbidrag ska betalas av en förälder som inte bor regelbundet tillsammans med sitt barn. Detta gäller oavsett om föräldern är vårdnadshavare till barnet eller ej.

Bidragets storlek bestäms utifrån en rad olika faktorer varav några ska nämnas här. Barnets ålder påverkar underhållsbidragets storlek på så sätt att ett äldre barn typiskt sett har fler och dyrare behov som behöver tillgodoses än ett yngre barn. Det faktum att en eller båda föräldrarna har höga inkomster motiverar att barnet har rätt till ett högre underhållsbidrag för att tillförsäkras en levnadsstandard som är likvärdig med föräldrarnas. Den sista faktorn som ska nämnas är att äldre barn kan ha egna inkomster som en följd av arbete vilket kan motivera att underhållsbidragets storlek ska bestämmas lägre.

Vill du veta om du har en skyldighet att betala underhållsbidrag till ditt barn eller anser du att någon annan försummar sin underhållsskyldighet? Tveka inte att kontakta våra jurister och advokater som har lång erfarenhet av den här typen av familjerättsliga frågor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy