Lagfart

2016-02-01

 

Den som förvärvat en fastighet ska ansöka om lagfart. Lagfart är en offentlig registrering som visar för allmänheten vem ägaren av fastigheten är, en formell registrering i inskrivningsdelen av ett gjort förvärv. Enligt 20 kap 2 § jordabalken ska lagfart sökas senast tre månader räknat från den dag då den handling, som grundar förvärvet, upprättades.

Med förvärv avses alla typer av s.k. fångeshandlingar där äganderätten övergått på annan och med upprättande avses den dag då handlingen undertecknades. Att ansöka om lagfart är en skyldighet för den som förvärvat fast egendom, den som inte söker lagfart i tid kan föreläggas att göra det vid vite, även om det inte är vanligt förekommande. Att få lagfart är viktigt i den bemärkelsen att förvärvaren ska kunna ha full kontroll över sitt förvärv och sin egendom.

En ansökan om lagfart ska göras skriftligen och till ansökan ska alltid bifogas den fångeshandling som ligger till grund för ansökan. Är det exempelvis fråga om en lagfartsansökan på grund av köp ska således köpebrevet bifogas. Fastighetsregistret innehåller såväl aktuella som historiska uppgifter om vilka som är och har varit lagfarna ägare av en fastighet. Äganderätten till en fastighet förs inte över i och med registreringen, vilket är fallet i vissa andra länder. Äganderätten övergår i istället i och med att civilrättsligt giltiga handlingar undertecknas. Om överlåtelse av en fastighet inte uppfyller gällande krav kan ansökan om lagfart gå åter, avvisas, avslås, uppskjutas eller förklaras vilande.

Ansökan om lagfart lämnas in till Lantmäteriet. Expeditionsavgiften för att ansöka om lagfart är 825 kr. Läs mer om aktuellt regelverk gällande ansökan om lagfart på www.lantmateriet.se.

Juristerna på Bergström Melin Advokatbyrå upprättar ofta handlingar såsom till exempel gåvobrev avseende gåva av fastighet. I kostnaden för att upprätta gåvobrev avseende fastighet ingår hjälp med att ansöka om lagfart. Tveka inte att kontakta advokatbyrån vid frågor.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy