Den som har vårdnad om ett barn har det juridiska föräldraansvaret. När ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, gemensam vårdnad, är ansvaret delat. När en av föräldrarna har vårdnaden, ensam vårdnad, bär denne ensam det juridiska ansvaret. Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet, god uppfostran och skall behandlas med aktning för sin person. Barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Som vårdnadshavare ansvarar föräldern för barnets behov av omsorg. Barn har rätt till fysisk omsorg i form av bostad och utbildning men även till psykisk omsorg i form av omtanke, trygghet och förståelse. Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds har båda föräldrarna vårdnaden. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse har de gemensam vårdnad om barnet från dagen för giftermålet. Detta betyder att om föräldrarna är ogifta så får modern vårdnaden om barnet från födseln. Om gifta föräldrar skiljer sig fortsätter dessa normalt att ha gemensam vårdnad om barnet. Om någon av föräldrarna, eller båda, önskar att vårdnaden skall upplösas krävs en överenskommelse mellan föräldrarna eller att detta begärs hos tingsrätten. Vi har stor erfarenhet av tvister som rör vårdnad om barn. Välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå för det fall att du önskar ansöka om gemensam vårdnad om barn eller önskar ansöka om ensam vårdnad om barn. Vi företräder dig om den andre vårdnadshavaren har ansökt om ensam vårdnad eller om gemensam vårdnad av ett barn som du ensam har vårdnaden om.

En vanlig missuppfattning mellan sambor är att sambolagen ger lika bra skydd som äktenskapslagstiftningen. Det ekonomiska skyddet för sambor är dock mycket svagare än för gifta vilket kan komma som en överraskning när samboförhållandet upphör och en bodelning ska genomföras. Sambolagen medför att vardera part äger den egendom som de ägde innan samboförhållandet inleddes. Såsom samboegendom ses endast den bostad och det bohag som samborna har införskaffat för gemensamt bruk. Vid en bodelning enligt sambolagen är det den gemensamt inköpta egendomen som skall delas lika mellan parterna. Som sambor bodelar man inte aktier, fonder eller vad som finns på bankkonton. Kan man som sambor inte enas vid en bodelning har man möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare. Denne kommer då att gå igenom sambornas egendom för att sedan fatta ett bodelningsbeslut. Som sambor bör man redan tidigt i samboförhållandet bestämma hur man önskar reglera sina egendomsförhållanden. Detta görs genom ett samboavtal, vilket är en trygghet för båda parter. Samboavtalet medför också att onödiga tvister undviks vid en separation och efterföljande bodelning. Vi hjälper dig om du skall köpa en bostad tillsammans med din sambo och går in i köpet med olika summor, vi hjälper dig om du är sambo och skall göra en bodelning med anledning av att samboförhållandet skall upphöra eller upphört eller om du i förebyggande syfte önskar upprätta ett samboavtal. Vi hjälper även till med att upprätta andra dokument som kan vara ett viktigt ekonomiskt skydd för sambor såsom till exempel skuldebrev, samäganderättsavtal och testamente mellan sambor. Vi åtar oss även uppdrag såsom bodelningsförrättare och såsom ombud för part i bodelning.

Vem ärver?

2016-01-15

Ärvdabalken delar in arvingar i arvsklasser. När en arvsklass är uttömd, träder nästa arvsklass i arvsordningen in. Första arvsklassen i arvsordningen är bröstarvingar, det vill säga den avlidens barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Andra arvsklassen, som alltså träder in om det inte finns bröstarvingar, omfattar den avlidnes föräldrar och syskon (både helsyskon och halvsyskon). Tredje arvsklassen i arvsordningen, vilken träder in när det varken finns arvingar i första eller andra arvsklassen, omfattar föräldrars syskon. Finns det inte heller några syskon till den avlidens föräldrar, träder inte föräldrars syskonbarn, det vill säga kusiner in. Kusiner ärver alltså inte den avlidne och ingår inte i arvsordningen. För det fall det inte finns några arvingar tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap den allmänna arvsfonden. Om en avliden person efterlämnar make eller maka ärver denne före gemensamma bröstarvingar. För det fall den avlidne efterlämnar bröstarvingar som inte är barn till efterlevande make eller maka, så kallade särkullbarn, ärver dessa barn. Sambor ärver inte varandra, det krävs testamente för att sambor ska ärva den avlidna sambons kvarlåtenskap. Genom att upprätta ett testamente kan testator själv råda över sin kvarlåtenskap. För hjälp och rådgivning rörande arvsordning och upprättande av testamente är ni välkomna att kontakta oss på Bergström Melin Advokatbyrå.

Som vittne har du rätt till ersättning för resan till domstolen, för eventuella kostnader för uppehälle och för förlorad arbetsinkomst.

Särskilt när ersättningen skall betalas av allmänna medel förekommer det emellertid begränsningar både i fråga om ersättningen för resa och för övriga ersättningar. Om du som vittne får ersättning från allmänna medel står det på kallelsen vilka ersättningsregler som gäller. Läs därför noga igenom kallelsen innan du bestämmer dig för hur du ska resa. På kallelsen står det också om möjligheterna att begära förskott av ersättning.

Ersättningen utbetalas i regel via insättning på ditt bankkonto. För att kunna förmedla ersättning till annan bank än Swedbank krävs det att du tidigare har lämnat ett överföringsuppdrag till Swedbank. Om du vill anmäla ett överföringsuppdrag till Swedbank kan du göra det på närmaste bankkontor alternativt via www.swedbank.se. För att säkert få pengarna insatta på ditt bankkonto rekommenderas det att du gör denna anmälan innan inställelsen vid domstolen. Om du inte har ett bankkonto hos Swedbank och inte heller begärt någon överföring till annan bank sker utbetalning via utbetalningsavi.

Är något oklart när det gäller ersättningen eller om det är något annat du undrar över, är du välkommen att ringa till aktuell domstol. Telefonnummer och adress finns på kallelsen.

 

Normalt sett inleder man processen hos Kronofogden genom en ansökan om betalningsföreläggande. Det finns vissa krav som skall vara uppfyllda i en process om skulder. Det måste finnas ett avtal mellan dig och den du anser vara skyldig dig pengar. Det kan röra sig om ett muntligt eller skriftligt avtal. Skulden skall också vara förfallen till betalning, det vill säga sista datumet för att betala skall vara passerat. När du ansökt om betalningsföreläggande skickar Kronofogden kravet om indrivning till din motpart. Denna person kan då välja att betala eller bestrida kravet. Om kravet bestrids kommer Kronofogden informera dig om detta och du kan då välja att låta en tingsrätt pröva frågan. På din begäran skickar då Kronofogden handlingarna till i målet behörig tingsrätt.

Det är också möjligt att den som är skyldig dig pengar visserligen medger skulden men inte kan betala. Kronofogden utfärdar då ett beslut (ett så kallat utslag) där man fastställer skulden.

Du kan hos Kronofogden välja om du vill ansöka om verkställighet. Detta innebär att Kronofogden undersöker möjligheterna att driva in skulden genom utmätning. Ett verkställighetsförfarande är förenat med vissa avgifter. Dessa skall betalas av den som är skyldig dig pengar men om det ej finns några tillgångar så är det sökanden som betalar.

En av juristerna på Bergström Melin Advokatbyrå AB har tidigare arbetat som konsult rörande kredit- och exekutionsrätt på en processavdelning knuten till ett inkassobolag. Vi arbetar alltjämt mycket med dessa frågor och vi biträder också i de tingsrättsprocesser som kan uppstå om kravet på betalning bestrids.

Mer information om utslag från KFM, utmätning av lön samt ansökan om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida, www.kronofogden.se

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy