Sedan 1 februari 2013 är det möjligt för ägare av bostadsrätter att ta ut en högre hyra än tidigare när bostaden hyrs ut i andra hand. Tidigare utgjorde hyran för en motsvarande hyresrätt referens för vilken hyra som var tillåten att ta ut. Regeländringen gör det möjligt att ta ut en hyra som motsvarar bostadsrättens kapital- och driftkostnader.

Kapitalkostnaden är kopplad till vad det typiskt sett kostar för en bostadsrättsinnehavare att ha sitt kapital uppbundet i bostadsrätten. Det spelar ingen roll om ägaren har belånat bostadsrätten och inte heller vilka räntekostnaderna i så fall är. Istället bestäms kapitalkostnaden utifrån en schablonränta som i dagsläget har fastslagits till 4% som utgångspunkt.

Driftkostnaden utgörs av kostnader för exempelvis, el, tv, internet och telefoni. Detta innebär att hyran som kan tas ut av en ägare till en bostadsrätt värderad till 2 000 000 kr med en månadsavgift på 4 000 kr och driftkostnader på 1 000 kr beräknas på följande sätt: (2 000 000 X 0,04)/12+4 000+1 000=11 667 kr/mån. Hyrs bostadsrätten dessutom ut möblerad har ägaren rätt att ta ut en skälig ersättning även för detta. Om bostadsrätten inte hyrs ut i sin helhet får en uppskattning ske av hur stor andel av bostaden som hyrs ut och hur stor del av driftkostnaderna denna andel ger upphov till för att beräkna hur hög hyra som är tillåten att ta ut.

Har du några frågor eller behöver hjälp vid uthyrning av en bostadsrätt i andra hand är du välkommen att kontakta våra advokater och jurister. Vi kan även hjälpa dig med andra hyresrättsliga frågor och företräda dig i Hyresnämnden.

Borgensinstitutet är i grund och botten en säkerhet för den, ofta en bank, som lånat ut pengar. Att gå i borgen för en skuld betyder att åta sig att träda in och betala skulden om inte låntagaren betalar. Den som gått i borgen brukar kallas för borgensman. Ett borgensåtagande har som huvudregel inga formkrav och det är därför möjligt att ingå ett borgensavtal muntligen. För samtliga inblandade parter, borgensmannen, långivaren och låntagaren, är det dock i praktiken betydligt bättre om borgensavtalet sker i skriftlig form för att alla ska känna sig trygga med vad som gäller. Skriftliga avtal om borgen är därför det vanligaste tillvägagångssättet.

Långivaren har ett ansvar att göra en kreditprövning av både låntagaren och borgensmannen. Med andra ord har långivaren en skyldighet att undersöka låntagarens möjlighet att betala tillbaka lånet och borgensmannens möjlighet att infria borgensåtagandet. Långivaren har dessutom, åtminstone då denna är en bank, en skyldighet att informera borgensmannen om vad borgensåtagandet innebär för att detta ska vara giltigt.

Frågor och tvister om borgen aktualiseras främst då låntagaren inte kan eller vill betala sin skuld. Är du en långivare som vill ha betalt av en borgensman eller har du gått i borgen för en skuld utan att ha blivit informerad om innebörden? Tveka inte att höra av dig till våra jurister och advokater som hjälper dig med dina frågor.

Domstolsprocesser är många gånger både kostsamma och tidskrävande. Ett effektivare och billigare sätt att få betalt för en klar och förfallen skuld är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Betalningsförelägganden kan användas i de fall skulden avser pengar och skuldens förfallodatum har passerat.

Den som får ett betalningsföreläggande riktat mot sig, svaranden, har tre alternativ. Det första är att betala skulden inom en viss tid som anges i föreläggandet. Det andra är att bestrida skulden och ange skälen för bestridandet. I det fallet är det upp till sökanden att bestämma om ärendet ska drivas vidare i domstol, vilket är förenat med vissa kostnader, eller om det ska läggas ned. Det tredje alternativet är att svaranden överhuvudtaget inte hör av sig till Kronofogdemyndigheten eller att bestridandet skickas in efter tidsfristens utgång. Då meddelar Kronofogdemyndigheten utslag, ett beslut som anger att skulden ska betalas. I det läget har svaranden möjlighet att bestrida utslaget genom att begära återvinning vilket innebär att tvisten lämnas över till domstol.

Behöver du hjälp med att ansöka om betalningsföreläggande eller har du fått ett föreläggande riktat mot dig som är ogrundat? Hör av dig till våra jurister och advokater så hjälper vi dig.

Borgen fungerar som en säkerhet för en långivare som lånar ut pengar. Den som går i borgen kallas för borgensman. Det finns flera olika typer av borgen där proprieborgen är den vanligaste följt av enkel borgen.

Proprieborgen innebär att långivaren har möjlighet att, när lånet förfallit till betalning, kräva antingen låntagaren eller borgensmannen på hela beloppet. Proprieborgen känns igen genom att den skriftliga handlingen som reglerar borgensåtagandet innehåller skrivelsen ”så som för egen skuld”. Proprieborgen är idag den typ av borgen som är vanligast förekommande då långivaren är en bank.

Enkel borgen, som idag är tämligen ovanligt på grund av att det är mindre förmånligt för långivaren än proprieborgen, innebär att borgensmannens ansvar gentemot långivaren är subsidiärt i förhållande till låntagarens ansvar. Med andra ord måste långivaren först visa att låntagaren inte kan betala innan betalning kan krävas av borgensmannen. En enkel borgen känns igen genom att den inte innehåller skrivelsen ”så som för egen skuld”.

Gemensamt för de båda borgenstyperna är att borgensmannen i båda fall har en möjlighet att kräva betalt av låntagaren, eller i förekommande fall dennes konkursbo, i de fall borgensmannen har infriat sitt åtagande gentemot långivaren. Detta brukar benämnas som att borgensmannen har en regressrätt gentemot låntagaren.  En annan gemensam nämnare är att ett borgensåtagande alltid är accessoriskt  i förhållande till skulden som låntagaren har till långivaren. Detta innebär bland annat att omfattningen av borgensåtagandet minskar om låntagarens skuld minskar.

Frågor och tvister om borgen aktualiseras främst då låntagaren inte kan eller vill betala sin skuld. Är du en långivare som vill ha betalt av en borgensman eller har du infriat ett borgensåtagande och vill ha betalt av låntagaren? Tveka inte att höra av dig till våra jurister och advokater som hjälper dig med dina frågor.

 

Vid huvudförhandlingen i hovrätten deltar tre juristdomare och två nämndemän, om påföljden väntas bli allvarligare än böter. En huvudförhandling i ett brottmål i hovrätten är liknande den i tingsrätten.

Förhandlingen börjar med att rättens ordförande redogör för den av tingsrätten meddelade domen. Det som sägs i överklagandet/överklagandena är utgångspunkt för vad hovrätten skall pröva vid förhandlingen.

Som huvudregel hörs ej de personer som har berättat om den aktuella händelsen i tingsrätten på nytt i hovrätten. Det videoinspelade förhöret från tingsrätten visas istället i hovrätten, alternativt att hovrätten läser upp vad som sagt vid tingsrättensförhandlingen ur tingsrättens dom.

Efter att förhandlingen i hovrätten har avslutats håller rätten överläggning, domarna går då igenom allt som kommit fram under huvudförhandlingen och beslutar hur de skall döma. Domen grundas enbart på det som har framkommit under huvudförhandlingen. Det vanligaste är att domen inte avkunnas vid rättegången utan först vid ett senare tillfälle, rättens ordförande informerar då om vilken dag och vilket klockslag domen kommer att meddelas. Hovrätten skickar alltid ut domen per post till parterna.

Om du önskar biträde vid huvudförhandling i hovrätten i brottmål är du, både som dömd och som målsägande, välkommen att kontakta våra advokater och jurister.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy