Line Bergström Melin medverkade i Ekot, Sveriges Radio den 1 juli år 2019 i en intervju gällande den nya sexualbrottslagen.

Lyssna här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7246583

 

 

Nödvärn

2019-05-12


Nödvärn är en rätt du har att under vissa förutsättningar bruka våld för att skydda dig och din egendom. Nödvärnsrätten gäller även om du hotas eller utsätts för våld då du vill återta stulen egendom. Detta gäller i omedelbar anslutning till att egendom har blivit stulen. Du kan även använda denna rätt om någon vägrar att lämna ditt hem efter tillsägelse samt ifall du bevittnar att någon utan lov försöker ta sig in i gård, hus, rum eller fartyg.


Rätten att bruka nödvärn gäller bara under ett pågående eller överhängande hot. Man kan med andra ord inte hävda nödvärn om det gäller ett angrepp vid ett senare tillfälle. Exempelvis kan en person som blir misshandlad vid upprepade tillfällen inte begå ett angrepp på den misshandlande parten vid ett senare tillfälle och hävda nödvärn. Viktigt att förstå är att när man utövar våld under ett överhängande hot så får inte oförsvarligt mycket våld användas. Om tjuven går till attack med en kniv eller annat vapen har du rätt att försvara dig i den stunden, om tjuven angriper dig och sedan avviker så kan du inte förfölja denne och angripa efteråt eftersom angreppet mot dig redan är över. Vad som är proportionerligt och en försvarlig mängd våld ger en del utrymme för tolkning. Om en liten och svag person ger sig på en stor och stark person med en kniv, kan det i just detta fall vara nödvärn trots att samma gärning mellan två fysiskt jämbördiga personer inte skulle ses på samma sätt.


Nödvärnsrätten lämnar även utrymme för den som av misstag tror sig vara under angrepp. Om någon tar sig in i ditt hem av misstag, personen kan ha gått fel så kan du ha rätt att försvara dig.


När man bedömer proportionen av våld som används vid ett angrepp så kan även den som försvarat sig och använt för mycket våld frias från detta vid en rättslig prövning. Man har svårligen kunnat besinna sig. Detta avser situationer då man bedömer att det varit svårt att i stundens hetta kunna avgöra vad som är proportionerligt mycket våld. Man kan även i liknande fall döma förmildrande om man menar att det varit svårt att besinna sig men inte fullt så svårt att man blir ansvarsfri.


Nödvärnsbestämmelsen är en balansgång mellan att tillåta att personer ska kunna försvara sig själva och sin egendom detta får samtidigt inte leda till ökat våld i samhället.  Som nämnts är proportionen av våld som används viktig att beakta samt övriga omständigheter. Om du har frågor om nödvärn så kontakta gärna byrån, advokat Line Bergström Melin besvarar gärna Dina frågor gällande nödvärn.


Att ha vårdnaden om ett barn innebär att du har rättigheten och skyldigheten att bevaka barnets intressen samt se till att barnet får så goda levnadsförhållanden som möjligt. Du ska även företräda barnet utåt samt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.


Den rättsliga betydelsen av vårdnad tar sikte på barnets rättigheter. Barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran samt att barnet behandlas med aktning för sin person. Ett barn får inte heller utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.


Som utgångspunkt är det båda föräldrarna som är vårdnadshavare, är föräldrarna gifta leder detta automatiskt till gemensam vårdnad. Om modern inte är gift har modern automatiskt ensam vårdnad om barnet vid dess födsel. Föräldrarna kan få gemensam vårdnad om de gör en anmälan till socialnämnden eller skatteverket. Sambor kan även göra detta i samband med faderskapsbekräftelsen. Om föräldrarna gifter sig blir de gemensamma vårdnadshavare.

Det sker ingen automatisk förändring av vårdnaden vid en separation, men frågan om ändrade vårdnadsförhållanden brukar uppkomma i detta fall. Om föräldrarna kommer överens kan de avtala om vårdnaden. Det som ska ligga till grund för detta avtal är barnets bästa, detsamma gäller för rätten till umgänge, det är barnets rätt till umgänge som man tar sikte på här. Dessa frågor ska aldrig bedömas utifrån något rättviseperspektiv föräldrarna emellan. Barnets bästa är utgångspunkten för alla beslut som rör vårdnad, umgänge och barnets boende.


Om föräldrarna inte kan enas kring vårdnadsfrågan kan de gemensamt eller en av dem väcka talan i tingsrätten.
Om en av föräldrarna inte vill ha gemensam vårdnad kan tingsrätten detta till trots döma till gemensam vårdnad, detta sker dock inte ifall båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad.

Är ni i en situation där ni inte kan enas kring vårdnads- och umgängesfrågor?
Advokat Line Bergström Melin har lång och gedigen erfarenhet av denna typ av familjerättsliga tvister. Tveka inte kontakta byrån vid frågor.

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Det betyder att om en av samborna dör så måste den andra sambon lösa ut den avlidnes dödsbo. Det som ägs av dödsboet kommer att fördelas till arvingarna. Om sambon har barn är det de som i första hand ärver denna. Finns det inga barn är det föräldrar och därefter syskon som ärver, i sista hand är det morföräldrar och därefter deras barn. Även om barnen är gemensamma har de rätt till arvet efter den bortgångne föräldern i samband med denna.
Detta är en avgörande skillnad mellan att vara gift och sambor då gemensamma barn till gifta föräldrar inte får ut något arv förrän bägge föräldrar avlidit. Den kvarvarande makan har fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen vilket betyder att denne har rätt att leva upp hela arvet. Dock är det inte tillåtet att ge eller testamentera bort denna kvarlåtenskap.


Vid en sambos dödsfall har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning inom ett år. Då delas samboegendomen. Samboegendom är den bostad samt det bohag som har anförskaffats för gemensamt bruk. Detta betyder att om den efterlevande sambon från början ägde bostaden man bott gemensamt i så berörs den inte av den bodelning som kan komma att genomföras efter sambons dödsfall.


Efter delningen av samboegendomen går hälften till arvingarna samt även övrig egendom som sambon ägde. Om ingen bodelning begärs så får varje sambo behålla sin egendom. Arvingarna får i detta fall ärva just det som den bortgångne ägde. Det måste dock nämnas att det finns en så kallad presumtionsregel för när sambor äger egendom gemensamt, det bohag som införskaffats under tiden man sammanbott utgår man från är samägd. Om så inte är fallet så måste detta bevisas, annars har arvingarna rätt till hälften av sådan egendom.


Man kan aldrig genom testamente ge varandra rätten att sitta i orubbat bo, vilket som nämnts sker om en maka avlider. Man kan som sambos testamentera sina tillgångar till varandra men man kan aldrig testamentera bort den avlidnes barns lagliga rätt till arv. Är man sambor med gemensamma barn och dessa är underåriga så förvaltar den efterlevande sambon barnens arv som huvudregel, om tillgångarna överstiger ett visst belopp så träder en överförmyndare in och denna måste godkänna exempelvis uttag på barnens konto. Om det finns barn till den bortgångne sambon från tidigare förhållanden, så kallade särkullbarn så har dessa rätt att få sitt arv direkt.


Att upprätta ett testamente kan göras på egen hand, dock bör man då besitta kunskap om vilken rättslig effekt formuleringar får samt vilka formkrav som krävs för att testamentet skall vara giltigt. Det avgörande är dock att testamentet klargör hur arvet ska fördelas, annars kommer det att tolkas enligt en hypotetisk vilja eller lagbestämmelser och inte spegla det som var den faktiska viljan.
Om du känner dig osäker i dessa frågor, eller exempelvis vill ha hjälp att upprätta ett testamente, så tveka inte att kontakta byrån.

Samtyckeslagen

2019-02-12

Vad innebär den nya samtyckeslagen?

Den 1 juli år 2018 trädde den nya samtyckeslagen i kraft. Lagen innebär att det numera finns ett uttryckligt krav på att samtycke skall ha lämnats vid samlag eller annan därmed jämförlig handling.

För att någon ska kunna dömas för våldtäkt har det tidigare krävts att gärningsmannen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingat en person till samlag eller annan därmed jämförlig handling. Den nya samtyckeslagen innebär att det inte längre krävs något våld eller hot om brottslig gärning för att något skall klassas som våldtäkt. Numera gäller att den som har samlag eller annan därmed jämförlig handling med en person som inte deltar frivilligt gör sig skyldig till våldtäkt.

I lagen tydliggörs att en person aldrig kan anses delta frivilligt om deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller någon form av hot. Inte heller kan en person som befinner sig i en särskilt utsatt situation, exempelvis på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla eller berusning, anses ha samtyckt till samlag. Detta gäller även i det fall gärningsmannen förmår personen att delta i samlag genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Den nya samtyckeslagen innebär att man numera också kan dömas till brottet oaktsam våldtäkt i det fall man är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar i samlaget frivilligt.

Det är åklagaren som har att styrka att något samtycke inte lämnats för att den som åtalats skall kunna dömas för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt.

Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet såsom målsägandebiträde i mål som rör våldtäkt, grov våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. Line Bergström Melin har föäreträtt målsägande i en rad massmedialt uppmärksammade mål. Tveka inte att kontakta byrån vid frågor.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy