Ska makar försörja varandra?
Det vanligaste i dag är att båda makar i ett äktenskap arbetar och bidrar till det gemensamma hushållet. Ibland kan dock skillnaderna i inkomst vara stor mellan makarna. Det händer också att den ena maken blir sjuk och inte har möjlighet att arbeta och bidra med lika mycket pengar som tidigare.

I äktenskapsbalken anges att om det som den ena maken bidrar med inte räcker för de betalningar den maken vanligen ombesörjer ska den andra maken tillskjuta de pengar som behövs.

Kan någon vara försörjningsskyldig även efter en skilsmässa?
Huvudregeln i äktenskapsbalken är att varje make svarar för sin egen försörjning efter att äktenskapet är upplöst. I vissa fall kan dock ena maken ha rätt till underhåll från den andre under en övergångsperiod. Det kan exempelvis komma ifråga vid långvariga äktenskap där den ena maken avstått från utbildning och arbete för att ta hand om hem och barn. Under en omställningsperiod kan då underhållsbidrag bli aktuellt, för att den tidigare hemmavarande maken ska få en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om underhåll mellan makar. Våra jurister och advokater har goda kunskaper och lång erfarenhet i familjerättsliga frågor.

När två personer flyttar ihop har de ofta saker med sig in i sitt nya gemensamma hem. Så länge de bor ihop är det vanligtvis inte så viktigt vem som från början ägde soffan eller tavlan, men den dag de separerar vill någon av samborna ofta ha tillbaka sina saker vid en bodelning.

Bodelning efter ett avslutat samboförhållande ska göras om någon av parterna begär det. Bodelningen ska endast avse sambornas gemensamma bohag. Med gemensamt bohag avses enligt sambolagen möbler, hushållsmaskiner och inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Det innebär att motorcykeln som används för fritidsändamål, uteslutande av den ena sambon, inte ska ingå i en bodelningen. Inte heller soffan som någon hade sedan tidigare eftersom den inte införskaffades till det gemensamma hemmet.

Ibland är det dock inte enkelt att fastslå vad som skaffades för det gemensamma hemmet, och vad den ena sambon köpte till sig själv, eftersom föremålet använts i parets gemensamma hem, kanske under en längre tid.

I ett äktenskap finns möjligheten att skriva ett äktenskapsförord. Sambor kan i stället skriva ett samboavtal. Genom ett samboavtal kan parterna komma överens om vad som inte ska ingå i en eventuell bodelning.

Vill du skriva ett samboavtal? Tveka inte att höra av dig till oss. Våra jurister och advokater har lång erfarenhet av att hantera den här typen av frågor.

Om du som konsument köpt en vara som du anser är felaktig, exempelvis
genom att den saknar en funktion som du förväntat dig att den skulle
ha, måste varan reklameras till säljaren av varan inom skälig tid
efter att du upptäckt felet. Om en reklamation ej sker har du som
köpare ingen möjlighet att exempelvis kräva att säljaren levererar en
ny vara eller att du får ett avdrag på priset.

Vid reklameringen har du som köpare ingen skyldighet att precisera
vilken påföljd, exempelvis omleverans, som du vill göra gällande. Du
måste däremot precisera på vilket sätt du anser att varan är felaktig
för att anses ha gjort en korrekt reklamation. Det är således inte
tillräckligt att du meddelar säljaren att du är allmänt missnöjd med
varan.

En reklamation som sker inom två månader efter att du som köpare
upptäckt det aktuella felet anses alltid ha skett inom skälig tid.
Även en längre tid kan anses rymmas inom begreppet skälig tid. Exakt
hur lång tid som accepteras i ett enskilt fall kan bero på flera
faktorer som exempelvis vad det är för typ av vara och vilka
förkunskaper du som köpare kan antas ha haft vid köpet.

Behöver du hjälp med att tillvarata din rätt gentemot en säljare med
anledning av en felaktig vara? Tveka inte att kontakta våra advokater
och jurister som har lång erfarenhet av att driva den här typen av
ärenden.

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske där syftet är att makarnas gods ska delas upp. Kan makarna inte enas på egen hand om uppdelningen kan en bodelningsförrättare behöva utses. Makarna kan tillsammans eller var och en för sig hos tingsrätten ansöka om att så ska ske. Makarna har då en möjlighet att föreslå vem, normalt en advokat, som ska tillfrågas om uppdraget. Lämnas inget förslag utser tingsrätten en person som anses lämplig.

Bodelningsförrättarens uppgift är i första hand att få parterna att sluta en överenskommelse och i andra hand att besluta om de delar av bodelningen som makarna är oeniga om. Syftet med bodelningsförrättarens uppdrag är att det ska mynna ut i en skriftlig handling, där bodelningen regleras, som makarna ska skriva under. Väljer makarna att underteckna handlingen blir den omedelbart gällande.

Om någon av makarna inte godkänner ett beslut som bodelningsförrättaren tagit ska denne överklaga beslutet hos tingsrätten inom fyra veckor från att personen fick ta del av handlingen. En överklagan kan föranleda att tingsrätten omprövar bodelningsförrättarens beslut eller att skiftet återförvisas till bodelningsförrättaren.

Behöver du hjälp med att initiera en bodelning eller funderar du på att överklaga ett skifte som en bodelningsförrättare genomfört? Tveka inte att kontakta våra advokater och jurister som har lång erfarenhet av den här typen av ärenden.

När du har blivit utsatt för ett brott har du i vissa fall rätt till ett biträde som hjälper dig att tillvarata dina intressen som brottsoffer, detta biträde benämns som målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde förordnas av domstolen då du som brottsoffer exempelvis har blivit utsatt för ett sexualbrott, ett rån eller en misshandel. Den som utses till målsägandebiträde är i regel en advokat eller en biträdande jurist vid en advokatbyrå. Som målsägande har du en möjlighet att önska vem som ska utses till målsägandebiträde. Om du inte har något önskemål utser domstolen en person som anses lämplig för uppdraget.

Målsägandebiträdets roll är att framställa eventuella skadeståndsanspråk som kan finnas med anledning av brottet som begåtts samt att, under hela rättsprocessen, fungera som ett stöd för dig som målsägande. Kostnaderna för målsägandebiträdet står staten för utom i några få undantagssituationer.

Har du blivit utsatt för ett brott och vill ha hjälp med att begära skadestånd på grund av brottet? Känner du att det skulle vara tryggt att ha en juridiskt kunnig person som kan stödja dig under processens gång? Tveka då inte att kontakta våra advokater och jurister som har lång erfarenhet av att åta sig uppdrag som målsägandebiträde.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy