• Din advokat och jurist i Göteborg när det gäller
    LVU, LVM och LPT

    Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet av att företräda klienter i frågor som rör lagen om vård av unga, i frågor som rör psykiatrisk tvångsvård samt i frågor som rör psykiatrisk- och rättspsykiatrisk tvångsvård.

LVU, LVM, LPT & LRV

 

LVU, Lagen om vård av unga

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, ofta förkortad LVU, reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 20 år. Lagen omfattar dels unga människor som far illa på grund av bristande hemförhållanden och dels unga som far illa på grund av eget beteende. Om det finns ett tillförlitligt samtycke till behövlig vård från vårdnadshavare, eller den unge själv om han eller hon fyllt 15 år, och samtycket också bedöms vara hållbart under den tid vård bedöms behöva ske, så kan vården ske frivilligt. Då saknas således förutsättningar för vård enligt LVU. Vad som är behövlig vård råder det delade meningar om i underrättspraxis. Enligt den ena uppfattningen är behövlig vård liktydigt med vård enligt den vårdplan som socialnämnden upprättat, som alltid måste ges in till rätten i samband med ansökan om vård. Enligt den andra uppfattningen är behövlig vård den vård som rätten finner att den unge behöver. Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Ansökan skall innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård, tidigare vidtagna åtgärder, den vård som socialnämnden avser att anordna, hur relevant information lämnats till den unge, vilken slags information som lämnats, samt den unges inställning till vården. Advokat Line Bergström Melin har stor erfarenhet av att företräda vårdnadshavare och barn i olika åldrar i ärenden som rör omhändertagande enligt LVU.

 

LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård

I lagen om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT, finns bestämmelser om sjukvårdens och domstolarnas möjlighet att placera någon under psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård kan ges i många olika former och innebära allt från att en person kan vistas i sitt hem med villkor om att ta vissa mediciner dagligen till att personen vistas på en sluten psykiatrisk klinik för kvalificerad dygnetruntvård. Psykiatrisk tvångsvård får ges endast om den enskilde lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt är i behov av vård. Inom ramen för vården har läkare viss möjlighet att hålla kvar patienten på sjukvårdsinrättning. Vid överklagande av beslut om psykiatrisk tvångsvård eller vid ansökan från chefsöverläkaren om att tvångsvården skall förlängas har patienten rätt till ett offentligt biträde bekostat av staten. Biträdets uppgift är att företräda patienten och tillvarata dennes intressen gentemot chefsöverläkaren inför förvaltningsdomstolen. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål enligt LPT och gör vårt yttersta för att tillvarata den enskildes intressen i varje enskilt fall.

 

LVM, Lagen om vård av missbrukare

Lagen om vård av missbrukare, förkortad LVM, innehåller bestämmelser om tvångsvård av missbrukare som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel inte kan få sitt vårdbehov tillgodosett på frivillig väg och därför utsätter sig själv för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon i sin omgivning. Socialnämnden kan i vissa fall besluta om omedelbart omhändertagande av en missbrukare enligt denna lag. Beslutet prövas sedan av förvaltningsdomstol. Ett omhändertagande enligt LVM pågår som längst under sex månader och patienten vistas då på ett så kallat LVM-hem eller en sjukinrättning. Vid ärenden om tvångsvård enligt LVM har patienten rätt till ett offentligt biträde som betalas av staten. Biträdet tillvaratar patientens intressen gentemot socialnämnden inför domstolen. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål enligt LVM och gör vårt yttersta för att tillvarata den enskildes intressen i varje enskilt fall.

 

LRV, Lagen om rättspsykiatrisk vård

En person som begått brott och lider av en allvarlig psykisk störning får i normala fall inte dömas till fängelse. Rätten kan istället besluta om att personen skall överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Lagen om rättspsykiatrisk vård, förkortad LRV; innehåller bestämmelser om denna typ av tvångsvård som kan ske inom öppenvården (öppen rättspsykiatrisk vård) eller på låst sjukinrättning (sluten rättspsykiatrisk vård). Beslut om rättspsykiatrisk vård kan i vissa särskilt allvarliga fall förenas med en så kallad särskild utskrivningsprövning vilket innebär att beslut om permission, frigång eller upphörande av vården skall prövas av förvaltningsdomstol istället för av läkare. När läkaren anser att rättspsykiatrisk vård behöver ges för en längre period än fyra månader krävs det att förvaltningsdomstolen lämnar medgivande till fortsatt vård. Genom rättens dom kan vårdtiden förlängas med högst sex månader i taget. Vid domstolen har den dömde rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten och företräder den intagne. Vi åtar oss uppdrag i mål enligt LRV och gör vårt yttersta för att tillvarata den enskildes intressen i varje enskilt fall.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy