•  Din advokat och jurist i Göteborg och på Orust
    när det gäller migrationsrätt

    Med en lång erfarenhet, stor kunskap och ett starkt engagemang hjälper våra jurister dig med att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning, med att ansöka om arbetstillstånd på grund av arbete eller studier i Sverige samt med att ansöka om asyl och medborgarskap

Migrationsrätt

 

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Den som är gift, har ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare har rätt till uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Därtill har omyndiga barn rätt att förenas med sina föräldrar i Sverige. Det krävs att sökandens familjemedlem i Sverige är svensk medborgare eller att denne har permanent uppehållstillstånd i Sverige för att en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning skall vara möjlig. Den person man skall bo med i Sverige måste också kunna försörja er båda samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard där ni kan bo tillsammans. Har Du frågor om uppehållstillstånd på grund av anknytning? Är du kallad till intervju hos Migrationsverket och önskar förbereda dig inför denna på bästa sätt? Har du fått ett avslag på din ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning? Kontakta våra erfarna jurister så hjälper vi dig.

 

Ansökan om arbetstillstånd på grund av arbete eller studier

Arbetstillstånd skall som huvudregel sökas från hemlandet. Ansökan kan lämnas in vid en svensk ambassad eller göras via internet. Om man som arbetsgivare önskar anställa utländsk arbetskraft är det viktigt att man från företagets sida har kunskap om regelverket. För att arbetstillstånd skall beviljas krävs det att tjänsten har utannonserats på ett korrekt sätt, att anställningsvillkoren är goda och att omfattningen av arbete är sådan att lönen är minst 14 000 kronor (brutto) per månad. Vidare skall arbetsgivaren ha för avsikt att teckna en sjukförsäkring, en livförsäkring och en tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren. Våra jurister har lång erfarenhet av att företräda företag och arbetstagare som önskar ansöka om arbetstillstånd i Sverige och hjälper företaget eller den enskilde från start till mål. Kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan. Fast pris erbjuds.

 

Ansökan om asyl

En person som ansöker om asyl befinner sig i en särskilt utsatt position och är i behov av ett erfaret ombud som är påläst, lyhört och kunnigt. Våra erfarna jurister stöttar dig under den pågående utredningen och tillvaratar dina intressen på bästa sätt. Det som den asylsökande uppger vid de inledande muntliga utredningarna kommer att vara avgörande för den fortsatta utredningen. Det är därför av stor vikt att sökanden tar kontakt med en advokat elleren  jurist så snart det är möjligt. Har du sökt asyl i Sverige har du i princip alltid rätt till en jurist redan från utredningens början. Du har som sökande rätt att själv välja vilken advokat eller jurist som du önskar skall företräda dig. Om du inte själv väljer ett kunnigt och erfaret ombud förordnar Migrationsverket ett ombud. Du riskerar då att få ett offentligt biträde som kanske har varit advokat i ett år eller två och som är för processuellt oerfaret för att tillvarata dina rättigheter gentemot en myndighet med erfarna processförare.

Kontakta byrån så hjälper vid dig med din ansökan om asyl på ett kompetent, starkt och engagerat sätt.

 

Ansökan om medborgarskap

Den som har haft permanent uppehållstillstånd i Sverige under ett antal år kan ansöka om svenskt medborgarskap. Hur lång tid som krävs beror på olika omständigheter men det krävs normalt sett minst tre år i Sverige. Ytterligare krav för medborgarskap är att man måste kunna visa på ett klanderfritt liv i Sverige, att man inte har skulder eller har dömts för brott. Vissa skulder gör det svårt att få uppehållstillstånd i Sverige medan andra skulder inte påverkar ansökan om uppehållstillstånd negativt. Har man dömts för brott måste man vänta en viss tid med att ansöka om svenskt medborgarskap. Tiden beror på vilket brott man dömts för och vilket straff man har fått. Om en vuxen sökande har ogifta barn under 18 år som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med den sökande om föräldern har ensam vårdnad om barnet eller barnen eller gemensam vårdnad med den andra föräldern och den föräldern lämnar sitt samtycke. Om man förlorat sitt medborgarskap, till exempel för att man är född utanför Sverige och aldrig har bott här, har man möjlighet att under vissa förutsättningar återfå sitt medborgarskap. För att bli svensk medborgare måste man kunna styrka sin identitet. Vi har lång erfarenhet av att hantera klienters ansökningar om medborgarskap. Fast pris erbjuds.

 

Utvisning och verkställighetshinder

Den som inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige, och inte heller innehar en giltig visering, avvisas från landet. Om man inte följer ett avvisningsbeslut kan utvisning till exempel ske med hjälp av poliseskort. Det finns risk att man sätts i förvar om man håller sig undan en utvisning eller om det finns indikationer på att man tänker gömma sig i Sverige. Vid utvisning fattas även beslut om återreseförbud till Sverige under en viss tid. Ett återreseförbud kan även innebära att man är förhindrad att resa till andra länder i Schengensamarbetet. För det fall att man har dömts för brott i Sverige blir man också utvisad med återreseförbud samt får en anmärkning i SIS. Med en sådan anmärkning beviljas man inte heller uppehållstillstånd i annat land inom Schengenområdet. Det kan finnas hinder för att verkställa ett avvisnings- eller ett utvisningsbeslut. Sådana hinder kallas verkställighetshinder och kan till exempel vara sjukdom, förändrad situation i hemlandet eller att det framkommer att hemlandet vägrar att ta emot den som utvisats. Befinner man sig i en sådan situation kan man lämna in en ansökan om verkställighetshinder till Migrationsverket. Har du erhållit ett beslut om utvisning eller avvisning? Föreligger det hinder för att verkställa en utvisning eller en avvisning? Våra erfarna jurister hjälper dig med att upprätta en ansökan om verkställighetshinder.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy