•  Din advokat och jurist i Göteborg och på Orust
    när det gäller hästjuridik

    Advokat Line Bergström Melin har under över 15 års tid framgångsrikt processat i domstol över hela landet såsom ombud för både säljare och köpare i hästtvister. Med en lång processuell erfarenhet i bagaget upprättar Bergström Melin Advokatbyrå alla typer av avtal kring hästar såsom köpeavtal, fodervärdsavtal, arrendeavtal avseende åker- och betesmark samt hyresavtal.

Hästjuridik

 

Välj ombud med omsorg

Vid val av ombud bör man såsom kund fråga sig när ett ombud är processuellt erfaret samt när ett ombud innehar specialistkompetens inom området hästjuridik. Tyvärr finns det många – ofta nyutexaminerade och processuellt oerfarna jurister och till och med advokater – som har handlagt en hästtvist eller två med tveksamma resultat och därefter utnämnt sig själva till experter inom området hästjuridik. Ställ därför gärna frågor till ett ombud som du funderar på att anlita om hästen och dess egenskaper i största allmänhet och lyssna noga på de svar du får. Vad vet advokaten eller juristen om till exempel ridbarhet? För att ett ombud framgångsrikt skall kunna hävda att det föreligger ett fel eller ej måste ombudet ifråga ha kunskap om bland annat hästens egenskaper, hästens anatomi och hästsportens olika grenar för att kunna utföra ett gediget arbete och tillvarata klientens rätt på bästa sätt.

 

Köp och försäljning av häst

Det är viktigt att man som köpare är noggrann när man köper en häst. Man bör givetvis ha ett bra köpekontrakt där man reglerar allt som parterna kommer överens om i samband med köpet. Som köpare är det av största vikt att man låter undersöka hästen innan man köper den. Man bör prova hästen i en sådan situation som den är tänkt att användas i samt låta veterinärbesiktiga hästen. Som köpare bör man också se till att det som säljaren upplyser om muntligt antecknas i parternas avtal. Om så ej sker kan det vara svårt att bevisa att säljaren intygat att hästen är snäll att rida i skogen, lätt att lasta eller liknande. Det finns ingen speciell lagstiftning som reglerar köp av häst. Mellan privatpersoner gäller köplagen och om man som privatperson köper av en näringsidkare, till exempel en hästhandlare, gäller konsumentköplagen. Att en häst betraktas som en vanlig vara kan ibland vålla problem då det är levande djur med vilka mycket kan hända på kort tid. Man bör som säljare tillse att det man upplyser köparen om antecknas i ett avtal mellan parterna. I annat fall kan man i efterhand få svårt att bevisa att man till exempel upplyst om att hästen är rädd för bilar, att den är krubbitare eller andra viktiga omständigheter. Ett köpeavtal gällande en häst är en viktig handling. Man bör noga tänka igenom vilka villkor man har kommit överens om gällande köpet, hur betalning skall ske, vem som skall hämta och lämna hästen, vem som skall ha hästen försäkrad under transport och så vidare. Det är inte ovanligt att man tecknar avtal om avbetalning och man måste då vara mycket tydlig med vilka villkor som gäller för en avbetalningsplan. Bergström Melin Advokatbyrå bistår med upprättande av köpeavtal samt med granskning av köpeavtal.

 

Fel, hävning och prisavdrag 

Ett fel på en häst kan innebära många saker. Det kan handla om fysiska fel, till exempel att hästen har en skada. Det kan också handla om fel som inte är fysiska utan psykiska eller som på annat sätt går att tillskriva hästens egenskaper. Upptäcker man som köpare ett fel på sin häst skall man höra av sig till säljaren så snart som möjligt för att göra en reklamation. Väntar man för länge kan man förlora sin rätt att föra talan om felet. Det är viktigt att dokumentera felet, till exempel genom veterinärutlåtande eller liknande. Om ett fel är väsentligt för köparen kan det bli aktuellt med hävning. Det krävs dock att säljaren insett eller bort inse att felet var väsentligt för köparen. Det innebär att man måste göra en prövning av varje fel för sig utifrån vilket användningsområde hästen skall ha enligt gällande avtal. Hävning innebär att köparen får lämna tillbaka hästen och få tillbaka köpesumman, ibland med ytterligare kompensation. Om felet på en köpt häst inte är väsentligt eller om köparen av annan anledning vill behålla hästen men inte betala fullt pris kan det bli aktuellt med prisavdrag. Ett prisavdrag skall beräknas som skillnaden mellan hästen i felfritt skick och i felaktigt skick. Ofta måste man väga in i vilken utsträckning hästen kan användas trots felet. Skulle köpare och säljare inte komma överens gällande ett hästköp är det i första hand tingsrätten som avgör tvisten. Då hästar är förenade med stora löpande kostnader är det ofta lönsamt att snabbt komma överens i en tvist, något som advokat Line Bergström Melin har stor erfarenhet av. 

 

Referenser

Advokat Line Bergström Melin företräder dig i tvister som rör hästar samt vid upprättande av avtal som rör hästar och hästhållning. Line Bergström Melin har en lång erfarenhet såsom ombud för säljare och köpare i hela Sverige. Bland uppdragsgivarna finns professionella tävlingsryttare, tränare och uppfödare och privatpersoner som rider på hobbynivå. Referenser från ryttare på elitnivå, erkända hästuppfödare och välrenommerade stall finnes. Bergström Melin Advokatbyrå samarbetar med sakkunniga såsom veterinärer, ridinstruktörer, hovslagare, beridare och tävlingsryttare vilka tillsammans med en stark processföring bidrar till de allra bästa förutsättningar för ett gott resultat.

Ruby Diamond, ägare Line Bergström Melin.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy