•  Din advokat i Göteborg när det
    gäller fastighetsrätt och hyresrätt

    Vi upprättar och granskar kontrakt i samband med fastighetsöverlåtelser, biträder både säljare och köpare gällande fel i fastighet eller bostadsrätt och upprättar gåvobrev avseende gåva av fastighet. Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet av att företräda hyresvärdar och hyresgäster i Hyresnämnden och har processat såsom ombud för stora fastighetsbolag

Fastighetsköp och kontrakt vid fastighetsöverlåtelse

Ett fastighetsköp är en stor affär och det är därför mycket viktigt att ha ett välskrivet kontrakt. Som köpare bör man vara väl insatt i vilken undersökningsplikt man har vid ett fastighetsköp. Fel och brister köparen skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord besiktning får inte användas mot säljaren i efterhand. Säljaren ansvarar således inte för fel som är möjliga att upptäcka av en normalt bevandrad lekman vid en okulär besiktning. Om lekmannen inte skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet att betrakta som dolt. Säljaren ansvarar för dolda fel. Att som köpare anlita en auktoriserad besiktningsman inför fastighetsköpet är att rekommendera, även om en besiktning har gjorts av säljaren. Köpekontraktets villkor är av största betydelse vid en eventuell tvist och särskilda villkor för köpet skall alltid finnas med i köpekontraktet. Köpare och säljare bör noga gå igenom och se till att de båda till fullo förstår innebörden av de olika villkoren i köpekontraktet för att i möjligaste mån undvika framtida tvister. Hos Bergström Melin Advokatbyrå kan du – både som säljare och köpare – erhålla kompetent rådgivningav ett erfaret ombud i samband med fastighetsöverlåtelser.

 

Fastighetstvist – fel i fastighet

Fel i fastighet föreligger om fastighetens skick inte stämmer överens med vad parterna har avtalat om vid köpet. Fel föreligger också om fastigheten avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta vid köpet. Om säljaren av en fastighet lämnar en utfästelse om en viss omständighet, muntlig eller skriftlig, befrias köparen från sin undersökningsplikt och behöver därmed inte själv undersöka omständigheten. Säljaren är ansvarig för dolda fel, det vill säga fel som köparen inte kunde förväntas upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten före köpet. Om felet bedöms vara möjligt att upptäcka befrias säljaren från sitt ansvar. Line Bergström Melin har sedan år 2004 framgångsrikt drivit tvister rörande fel i fastighet.

 

Prisavdrag

Om det föreligger ett fel i fastigheten kan köparen kräva prisavdrag på köpeskillingen. Prisavdraget skall motsvara kostnaden för att avhjälpa felet.

 

Hävning och skadestånd

Är felet av väsentlig betydelse har köparen rätt att häva köpet. Köparen kan i vissa fall även vara berättigad till skadestånd.

 

Reklamation och preskription 

Om köparen upptäcker ett fel på fastigheten skall denne reklamera felet till säljaren inom skälig tid. Om reklamation inte sker inom skälig tid kan köparen förlora sin rätt att åberopa felet. Möjligheten som köparen har att gentemot säljaren åberopa fel i fastigheten preskriberas tio år efter köpet.

 

Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga tvister såsom företrädare för både säljare och köpare. Advokatbyrån samarbetar med erfarna besiktningsmän och värderingsinstitut för att på bästa sätt tillvarata våra klienters rätt. Advokatbyrån förmedlar rättsskydd.

 

Gåvobrev - gåva av fastighet

Önskar en fastighetsägare ge bort en fastighet eller del av fastighet krävs det ett korrekt upprättat gåvobrev. Ett gåvobrev som inte uppfyller lagens formkrav är ogiltigt. Om ett särskilt villkor skall gälla för gåvan, som till exempel att fastigheten skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom, måste detta framgå av gåvobrevet. Om gåvotagaren till givaren skall utge ett visst vederlag för gåvan är det inte säkert att gåvan är att betrakta som en gåva, vilket kan medföra skatterättsliga konsekvenser. Om gåvogivaren skall ge bort fastigheten till ett flertal personer, till exempel sina barn, kan givaren i gåvobrevet förordna om att fastigheten på delägares begäran ej får säljas på offentlig auktion jämlikt samäganderättslagen. Gåvotagaren är skyldig att söka lagfart inom tre månader från det att gåvobrev upprättas. Vid gåva av fastighet mellan makar krävs, utöver ansökan om lagfart, att gåvoavtalet registreras i äktenskapsregistret. Våra jurister hjälper dig med att upprätta ett giltigt gåvobrev utefter dina behov och önskemål samt med att bedöma, för det fall att ett vederlag skall utgå för gåvan, om gåvan skall betraktas som en gåva eller ej.

 

Bostadsrätt

Köp av bostadsrätter regleras genom köplagen, då bostadsrätter ses som lös egendom. Flera av de regler som gäller för fastighetsköp kan dock tillämpas även vid köp av bostadsrätt. Vid köp av bostadsrätt är dock inte köparens undersökningsplikt lika omfattande.

 

Fel i bostadsrätt

Fel föreligger om bostadsrättens skick inte stämmer överens med vad som avtalats vid köpet. Fel föreligger också om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet. Om säljaren lämnar en utfästelse om en viss omständighet befrias köparen från sin undersökningsplikt och behöver därmed inte själv undersöka omständigheten. Säljaren är också ansvarig för så kallade dolda fel, det vill säga fel som köparen inte kunde förväntas upptäcka vid en noggrann undersökning av bostadsrätten före köpet. Om felet bedöms vara möjligt att upptäcka befrias säljaren från sitt ansvar.

 

Prisavdrag, hävning och skadestånd

Om det föreligger ett fel i en bostadsrätt kan köparen antingen kräva att säljaren avhjälper felet eller kräva prisavdrag på köpeskillingen. Prisavdraget skall motsvara kostnaden för att avhjälpa felet. Är felet av väsentlig betydelse för köparen har denne rätt att häva köpet. Köparen kan i vissa fall även vara berättigad till skadestånd.

 

Reklamation och preskription

Om köparen upptäcker ett fel på bostadsrätten skall denne reklamera detta till säljaren inom skälig tid. Om reklamation inte sker inom skälig tid kan köparen förlora sin rätt att åberopa felet. Möjligheten att åberopa fel preskriberas under alla omständigheter två år efter köpet. Vid fel bör därför köparen omgående reklamera felet till säljaren genom ett skriftligt meddelande, detta för att undvika att förlora sin rätt att göra felet gällande. Advokat Line Bergström Melin har stor erfarenhet av tvister med anledning av fel i bostadsrätt, tveka inte att kontakta advokatbyrån vid frågor.

Hyresrätt

I Sverige är regleringen kring lokal- och bostadshyra omfattande. Vill du säga upp din hyresgäst eller anser du att du har blivit felaktigt uppsagd från en lägenhet eller en lokal? Tveka inte att kontakta advokatbyrån så hjälper våra duktiga jurister dig.

 

Hyreskontrakt

Det finns i hyreslagen inget formkrav för hur hyresavtal ingås. Det innebär att ett hyresförhållande kan uppstå även utan att det finns något skriftligt avtal mellan hyresvärd och hyresgäst. En hyresgäst har alltid rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid, även om hyresavtalet löper på en längre bestämd tid. Med ett välskrivet hyreskontrakt kan många tvister undvikas. Vi upprättar löpande hyresavtal för hyresvärdar och hyresgäster, både när det gäller uthyrning av lägenhet och av lokal.

 

Uthyrning

Reglerna skiljer sig åt beroende på om man innehar ett bostadskontrakt eller ett lokalhyreskontrakt. När det gäller en bostadslägenhet är det vanligt att hyresavtal sägs upp eller förverkas på grund av otillåten andrahandsuthyrning. När en hyresrätt hyrs ut i andra hand skall hyresvärden eller hyresnämnden lämna tillstånd till uthyrningen. Förstahandshyresgästen skall ha beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrningen, såsom studier eller arbete på annan ort eller att man skall prova på ett samboförhållande. Vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningens styrelse som skall lämna tillstånd. Den som tvingas flytta ur sin bostad på grund av att förstahandshyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren inte hämtat in nödvändigt tillstånd kan ha rätt till skadestånd av sin hyresvärd. Även vid andrahandsuthyrning av lokal krävs hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd för uthyrningen. I kommersiella hyresavtal anges ofta vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen. En sådan bestämmelse kan begränsa hyresgästens möjlighet till andrahandsuthyrning.

Till skillnad från vad som gäller vid uthyrning av en lokal eller bostad har hyresgästen alltid rätt att hyra ut en del av en bostad till en inneboende eller en del av en lokal till någon annan. Sådan partiell uthyrning anses inte utgöra andrahandsuthyrning om den nya hyresgästen inte har självständig tillgång till lägenheten eller fastigheten.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy