• Din advokat i Göteborg och på Orust när
    det gäller arvsrätt

    Inom arvsrätten biträder vi våra klienter i olika typer av arvsfrågor och tvister som rör arv. Vi hjälper dig med upprättande av bouppteckningar, arvsskiften, testamenten och gåvohandlingar. Vi erbjuder testamenten och gåvobrev till fasta priser. Vi åtar oss även förordnanden som boutredningsman och skiftesman.

Bouppteckning

Vid dödsfall kräver lagen att bouppteckning efter den avlidne förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Det är dock möjligt att ansöka om anstånd med bouppteckning. Inför en bouppteckningsförrättning skall en noggrann utredning av boet genomföras. All egendom och alla skulder skall nedtecknas. Bouppteckningen skall sedan inges till Skatteverket för registrering.

För att förrätta en bouppteckning behöver man två förrättningsmän. Dessa utses av dödsbodelägarna och skall tillsammans med bouppgivaren upprätta bouppteckningshandlingen. Bouppgivare är den som har bäst kännedom om boet, till exempel efterlevande make eller maka. Förrättningsmännen skall intyga att boet har värderats på rätt sätt. En förrättningsman får inte vara dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dessa. Det är viktigt att det går rätt till när man kallar till en bouppteckningsförrättning. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar skall kallas, såsom särkullbarn och universella testamentstagare. Legatarier, de som bara ärver en utpekad sak eller ett särskilt belopp, behöver dock inte kallas. För det fall att legala arvingar saknas skall allmänna arvsfonden kallas. Om man missar att kalla någon kan man tvingas att göra om bouppteckningen. Förutom utredning av tillgångar och skulder skall det beaktas huruvida äktenskapsförord eller testamente föreligger och försäkringar skall eftersökas. Eventuella äktenskapsförord och testamenten skall bifogas till bouppteckningen. Om den avlidne har varit gift flera gånger måste det också kontrolleras att bodelning skett vid tidigare äktenskapsskillnad. Skulle det i efterhand konstateras att uppgifter saknas i en bouppteckning måste en tilläggsbouppteckning ske. Ett dödsbo som har skulder som överskrider tillgångarna eller som enbart har skulder kan bli försatt i konkurs. Arvingarna blir dock inte skyldiga att betala dödsboets skulder med egna pengar. Om det i dödsboet inte finns någon fast egendom och de övriga tillgångarna endast räcker till begravningen och andra omkostnader behöver man inte göra en bouppteckning. Man kan då istället lämna in en dödsboanmälan till Skatteverket. Det är socialnämnden som skall ge in dödsboanmälan varför arvingarna, i ett fall som detta, har att först kontakta socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.

Advokat Line Bergström Melin har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar. Fast pris erbjuds.

 

Boutredning & arvsskifte

 

Boutredning

Samtliga dödsbodelägare har rättighet och skyldighet att gemensamt förvalta och avveckla dödsboet. Detta förutsätter att alla kommer överens om hur detta skall ske. En dödsbodelägare får aldrig själv vidtaga åtgärder i dödsboet såsom till exempel att sälja egendom.

 

Boutredningsman

Om dödsbodelägarna inte kommer överens, kan en ansökan om förordnande av boutredningsman inges till tingsrätten. Efter kommunikation med dödsbodelägarna kan tingsrätten förordna en advokat eller en jurist som boutredningsman för dödsboet. Boutredningsmannen tar då över förvaltningen av boet, varvid dödsbodelägarna inte längre råder över boet. En boutredningsman är behörig att förrätta bouppteckning, försälja lös och fast egendom samt i övrigt skifta och avveckla dödsboet. En boutredningsman kan också förrätta arvskifte när boutredningen är klar. Boutredningsmannen får betalt ur dödsboet. Det är möjligt att framställa önskemål om vilken advokat eller jurist man önskar som boutredningsman.

Advokat Line Bergström Melin åtar sig uppdrag såsom boutredningsman och har varit förordnad av tingsrätten i flertalet stora och komplicerade boutredningar.

 

Arvsskifte

Arvskifte är en privat förrättning, vilken dödsbodelägarna själva råder över. Samtliga delägare skall vara överens om hur dödsboet skall förvaltas och avvecklas. Som regel är en skriftlig arvskifteshandling nödvändig. Arvskiftet skall slutligt reglera dödsboets tillgångar och skulder, vilket i sig innefattar en lång rad av åtgärder gentemot fordringsägare och myndigheter men även dödsbodelägarna emellan. Andelar i dödsboet skall beräknas i arvslott eller laglott. Banker kräver vanligtvis en skriftlig handling med godkännanden från samtliga delägare, samt att företrädare för dödsboet personligen närvarar på banken, för verkställighet av arvskiftet. Bouppteckningen efter den avlidne måste vara registrerad vid Skatteverket för att verkställighet av arvskifte skall vara möjlig.

 

Skiftesman

Om arvingarna inte kan komma överens om hur dödsboets egendom skall värderas eller hur arvet skall fördelas kan de, tillsammans eller endast en av dem, ansöka om en skiftesman. Skiftesmannen utses av tingsrätten och har rätt att verkställa ett tvångsskifte. Var och en av dödsbodelägarna får föra sin talan rörande arvskiftet till skiftesmannen, som efter beaktande av anförda yrkanden skiftar dödsboet. Om dödsbodelägarna godkänner skiftet blir det gällande direkt. Om de inte godkänner tvångsskiftet kan de klandra detta. Tingsrätten kommer då att ompröva skiftet och eventuellt skifta boet på ett annat sätt.

Advokat Line Bergström Melin åtar sig uppdrag såsom skiftesman och har varit av tingsrätten förordnad skiftesman i flertalet stora och komplicerade skiften.

 

Föreläser om boutredning & arvsskifte

Advokat Line Bergström Melin föreläser sedan över tio år tillbaka om boutredning och arvsskifte. Bland uppdragsgivarna återfinns bland andra kommuner och privata intresseorganisationer. För kommande föreläsningstillfällen, vänligen besök vår blogg. Den finner du här.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy