•  Din advokat i Göteborg när det
    gäller arbetsrätt

    Vi upprättar anställningsavtal och förhandlar samt granskar avtal i samband med avtalets ingående. Har tvist uppstått har vi mångårig erfarenhet av tvister rörande uppsägning, avsked, omplacering, skadestånd med anledning av brott mot LAS och arbetsskador. Vi företräder både arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsrätt

Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid tvister om arbetsrättens tillämpning i frågor som rör parter bundna av kollektivavtal drivs frågorna i arbetsdomstolen, som är en partsdomstol, till skillnad från tvister som rör parter som inte är anslutna till samma kollektivavtal. Dessa tvister handläggs istället av behörig tingsrätt. Arbetsrätt är ett komplicerat och detaljstyrt rättsområde med många tvingande bestämmelser. Felaktig hantering kan få svåra konsekvenser såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Vi har stor erfarenhet av arbetsrättsliga ärenden och arbetar med allt från att upprätta och granska anställningsavtal till att driva arbetsrättsliga processer inför såväl arbetsdomstolen som allmän domstol.

 

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal kan vara både skriftligt och muntligt. En arbetsgivare och en arbetstagare är relativt fria att avtala vad de vill i ett anställningsavtal. Parternas avtalsrätt begränsas dock av arbetsrättslig lagstiftning och av kollektivavtal. Ofta innehåller ett anställningsavtal ett sekretessavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ett anställningsavtal kan också innehålla en konkurrensklausul. Förutom det som finns uttryckt i anställningsavtalet hänvisas det vanligtvis till gällande kollektivavtal. Saknar arbetsgivaren kollektivavtal bör avtalet vara mer noggrant utformat, bland annat är det då viktigt att avtala om pension och försäkringar. Känner du dig osäker inför upprättande eller undertecknande av ett anställningsavtal är du välkommen att kontakta Bergström Melin Advokatbyrå AB så hjälper vi dig.

 

Uppsägning

Enligt lagstiftningen har en arbetsgivare två godtagbara skäl för att säga upp personal, arbetsbrist och personliga skäl.

 

Uppsägning vid arbetsbrist

Om till exempel orderingången minskar betydligt kan arbetsplatsen bli övertalig, vilket innebär att det finns för många anställda i förhållande till det arbete som skall utföras. Övertalighet kan också uppstå vid en omorganisation eller när politiska beslut ändrar förutsättningarna för verksamheten. Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist? Önskar du säga upp personal på grund av arbetsbrist? Tveka inte att kontakta våra duktiga jurister inom arbetsrätt så hjälper vi dig.

 

Uppsägning på grund av personliga skäl

En arbetsgivare kan åberopa till exempel olovlig frånvaro, samarbetsproblem och arbetsvägran såsom grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Det krävs dock att arbetsgivaren har utrett möjligheter till en alternativ lösning. Kontakta oss om du har blivit uppsagd på grund av personliga skäl alternativt önskar säga upp personal på grund av personliga skäl.

 

Avsked

En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om denne grovt har misskött sin anställning. Arbetstagaren får då lämna sin anställning omedelbart – utan uppsägningslön eller andra förmåner.

 

Ogiltigförklaring av felaktig uppsägning eller felaktigt avsked

Det är viktigt att agera snabbt om du har blivit felaktigt uppsagd eller avskedad då tidsfristerna som följer av lag är snävt tilltagna. En domstol kan ogiltigförklara en uppsägning av en arbetstagare vilket innebär att anställningen består. Kontakta därför våra advokater och jurister så fort som möjligt om du har blivit uppsagd eller avskedad.

 

 

Skadestånd på grund av felaktig uppsägning eller felaktigt avskedande

Vill du ha skadestånd måste du agera inom fyra månader från uppsägningen. Skadestånd kan omfatta ersättning för inkomstförlust, men även ersättning för kränkningen som du har blivit utsatt för. En arbetsgivare som önskar säga upp eller avskeda en anställd bör afera på ett lagenligt sätt för att undvika skadeståndsskyldighet. 

 

Omplacering

En arbetsgivare har stora möjligheter att omplacera personal, dock finns det begränsningar som gör att vissa omplaceringar kan ses som uppsägningar. Om man anser att en omplacering är felaktig kan man rådgöra med ett ombud som granskar situationen. I en uppsägningssituation gör man en bedömning av huruvida uppsägningen är sakligt grundad utifrån om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig genom en omplacering. Uppsägningen anses alltså inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren eller bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Advokat Line Bergström Melin har drivit flera uppmärksammade mål gällande arbetsrättsliga frågor som berör omplaceringar. Tveka inte att kontakta advokatbyrån för råd.

 

Arbetsskada

Arbetsskada är en fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som erhållits under arbetstid och/eller till följd av arbete. Även skador man fått på väg till eller från arbetet räknas som arbetsskador, och likaså smittsamma sjukdomar som man har smittats av genom sitt arbete. Arbetsgivaren är även skyldig att utreda orsaken till arbetsskadan. För att få ersättning för sin arbetsskada måste arbetstagaren ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. De flesta arbetstagare har genom sitt kollektivavtal även andra försäkringar och för att få ersättning därifrån krävs det en separat ansökan. Om du har drabbats av en arbetsskada hjälper vi dig att erhålla den ersättning som du har rätt till. Kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig.

 

Rättshjälp

I arbetstvister kan man många gånger vara berättigad till rättshjälp, vilket kan täcka en del av kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Eftersom en uppsägning eller ett avsked ofta innebär att man förlorar en del av sin lön kommer många under beloppsgränsen för rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp för arbetstvister.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy